Other

2017 Subject Index

Bull Urooncol 2017;16(4):-

2017 Subject Index

Adenokarsinom/Adenocarcinoma........................................... 67

Adrenal kitle/Adrenal mass................................................... 105

Ağrı/Pain................................................................................... 4

Akciğer kanseri/Lung cancer..................................................... 8

Aktif izlem/Active surveillance............................................... 127

Anti-şaperon ajanlar/Anti-chaperone agents............................ 22

Apoptozis/Apoptosis................................................................ 22

Bilgisayarlı tomografi/Computed tomography......................... 51

Biyokimyasal nüks/Biochemical recurrence............................ 46

Biyomarker/Biomarker............................................................ 95

Biyopsi/Biopsy......................................................................... 43

Cinsiyet/Gender....................................................................... 81

Dosetaksel/Docetaxel....................................................... 77, 133

Enflamasyon/Inflammation.................................................... 119

Epidemiyoloji/Epidemiology.................................................... 13

Epigenetic/Epigenetic............................................................... 17

Erken tanı/Early diagnosis....................................................... 13

Farkındalık/Awareness............................................................ 13

Germ hücreli neoplazi/Germ cell neoplasia........................... 101

Gleason derecesi/Gleason grade............................................. 86

Görüntü-kılavuzlu biyopsi/Image-guided biopsy..................... 43

İnsan papilloma virüs enfeksiyonu/

Human papilloma virus infection............................................ 92

İnsidental/Incidental................................................................. 28

İnterstisyel sistit/Interstitial cystitis.......................................... 38

İntraüretral debris/Intraureteral debris.................................... 63

Kanser/Cancer........................................................................... 8

Karsinosarkom/Carcinosarcoma............................................. 67

Kasa invaziv olmayan mesane kanseri/

Non-muscle invasive bladder cancer....................................... 70

Konjonktivit/Conjunctivitis.................................................... 133

Lokal anestezi/Local anesthesia................................................. 4

Manyetik rezonans görüntüleme/

Magnetic resonance imaging............................................. 43, 51

Matriks-yardımlı lazer desorpsiyon-iyonlaştırmalı

kütle spektrometri/Matrix-assisted laser desorption/

ionization-mass spectrometry.................................................. 70

Meme kanseri/Breast cancer..................................................... 8

Mesane/Bladder..................................................................... 123

Mesane kanseri/Bladder cancer............... 13, 17, 34, 57, 81, 108

Mycobacterium brumae/Mycobacterium brumae.................... 70

Nadir/Rare............................................................................. 123

Neoadjuvan kemoterapi/Neoadjuvant chemotherapy............... 57

Nonseminomatöz germ hücreli tümör/

Nonseminomatous germ cell tumor......................................... 51

Nöroendokrin tümör/Neuroendocrine tumor........................... 31

Nörojen mesane/Neurogenic bladder...................................... 38

Nötrofil-lenfosit oranı/Neutrophil-to-lymphocyte ratio.......... 119

Olgu sunumu/Case report..................................................... 105

Paratestiküler/Paratesticular.................................................... 28

Patolojik özellikler/Pathological characteristics.................... 108

Persistan Müllerian kanal sendromu/

Persistent Müllerian duct syndrome...................................... 101

Pozitif cerrahi sınır/Positive surgical margin........................... 86

Primer adrenal lenfoma/Primary adrenal lymphoma............. 105

Prognostik/Prognostic............................................................. 95

Prognoz/Prognosis...................................................... 17, 77, 81

Prostat/Prostate............................................................... 67, 112

Prostat biyopsisi/Prostate biopsy............................................... 4

Prostat kanseri/Prostate cancer...................................................          4, 8, 22, 31, 43, 46, 77, 95, 112, 119, 127, 133

Rabdomiyosarkom/Rhabdomyosarcoma................................. 28

Radikal prostatektomi/Radical prostatectomy.......................... 86

Radikal retropubik prostatektomi/Radical

retropubic prostatectomy......................................................... 46

Radikal sistektomi/Radical cystectomy..................................... 34

Rebiyopsi/Rebiopsy................................................................... 4

Renal hücreli kanser/Renal cell carcinoma................................ 1

Renal yetmezlik/Renal deterioration........................................ 34

Renk/Color................................................................................ 8

Risk grupları/Risk groups........................................................ 57

Sağkalım/Survival.......................................................... 1, 31, 77

Seminom/Seminoma........................................................ 51, 101

Sigara kullanım süresi/Duration of smoking.......................... 108

Sistektomi/Cystectomy............................................................. 38

Six transmembrane protein of prostate 2/Six

transmembrane protein of prostate 2.................................... 112

Skuamöz hücreli karsinom/Squamous cell carcinoma............. 92

Skuamöz metaplazi/Squamous metaplasia.............................. 38

Taklit eden bulgular/Mimicking symptoms............................... 63

Tanı/Diagnosis........................................................................ 17

Tanısal/Diagnostic................................................................... 95

Tedavi direnci/Treatment resistance........................................ 22

Tedavi/Treatment................................................................... 127

Tümör/Tumor........................................................................ 123

Tümör boyutu/Tumor size......................................................... 1

Tümör dansitesi/Tumor density............................................... 46

Tümör derecesi/Tumor grade.................................................. 81

Tümör hacmi/Tumor volume................................................... 46

Tümör nekroz faktörü-a/Tumour necrosis factor-a................. 70

Ultrasonografi/Ultrasonography............................................. 51

Üreter taşı/Ureteral stone........................................................ 63

Üreter tümörü/Ureteral tumor................................................. 63

Ürotelyal karsinom/Urothelial carcinoma............................... 92

Yaş/Age................................................................................... 81

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi/

High performance liquid chromatography             70