Review

BCG komplikasyonları ve başa çıkma

  • Uğur Yücetaş
  • Gökhan Toktaş

Bull Urooncol 2011;10(1):23-25

İntravezikal BCG (Bacillus Calmette-Guerin) uygulamasının, karsinoma in situ tedavisinde etkili olduğu ve yüzeyel mesane kanserlerinde rekürrensleri önlediği kanıtlanmıştır. Lokal ve sistemik yan etkiler, mesane içine verilen zayıflatılmış canlı Mycobacterium bovis ile ilişkilidir. Nadir olarak ciddi ve hayatı tehdit eden sistemik komplikasyonlar görülmesine rağmen bu yan etkilerin çoğu tolere edilebilir niteliktedir. Bu derlemede BCG ile ilişkili yan etkiler ve bunların tedavilerinden bahsedilmiştir.

Keywords: high risk bladder cancer, BCG complications, BCG cystitis