2007-9-6-3
2007 6 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Böbrek tümörlerinde hedefe yönelik tedavi

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-10)

Kronik prostatit, enflamasyon ve prostat kanseri

(Bull Urooncol 2007; 6: 11-15)

Böbrek tümörlerinde laparoskopik radyofrekans ablasyon ve kriyoablasyon

(Bull Urooncol 2007; 6: 16-20)

Olgu Sunumu

Böbrek tümörü

(Bull Urooncol 2007; 6: 21-24)

Makale - Yorum

Mesane kanserli hastalarda gemcitabin ile cisplatin kombinasyonunun, metotrexate, vinblastin, doxorubicine ve cisplatin kombinasyonu ile uzun süreli hayatta kalım süresi sonuçlarının randomize karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2007; 6: 25-27)

Prostat iğne biyopsilerinde yaygın yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi: Sonradan adenokarsinom çıkma olasılığında anlamlı artış

(Bull Urooncol 2007; 6: 28-29)

pT2 renal hücreli karsinomda tümör boyutunun prognostik önemi: Uluslararası çokmerkezli bir çalışma

(Bull Urooncol 2007; 6: 30-31)

1800 Soliter böbrek tümöründe laparoskopik ve açık parsiyel nefrektominin karşılaştırması

(Bull Urooncol 2007; 6: 32-35)

Lokalize prostat kanserinin cerrahi tedavisi sonrası 1. yılda yaşam kalitesi, cinsel fonksiyon ve karardan pişmanlık

(Bull Urooncol 2007; 6: 36-40)
Anasayfa Arşiv Arama Menü