2016-3-15-1
2016 15 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2016; 15: 0-0)

Orijinal Makale

Mesane Kanseri Kaynaklı İnatçı Kanamalarda Mikrokateter Yöntemi ile Süperselektif Vezikal Arter Embolizasyonu

(Bull Urooncol 2016; 15: 1-3)

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)

Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi-İlk Deneyimlerimiz

(Bull Urooncol 2016; 15: 8-12)

Transrektal Ultrason Klavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde Uygulanan Periprostatik Sinir Blokajında Uygun Prilokain Dozu: Doz Hesaplamada Yeni Bir Yaklaşım

(Bull Urooncol 2016; 15: 13-17)

Patolojik T1a Evreli Şeffaf Hücre Renal Hücreli Kanser Hastalarında Nüksü Öngörmede İnflamasyon Belirteçlerinin Rolünün Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 18-21)

Derleme

Kas İnvaze Mesane Kanserinin Perivezikal İnvazyonunda Radyolojinin Rolü

(Bull Urooncol 2016; 15: 22-25)

Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde Erken veya Ertelenmiş Sistektomi Kimlere Yapılmalı? Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 26-30)

Mesane Kanserinde Senkron ve Metakron Sekonder Tümörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 31-37)

Olgu Sunumu

Retroperitoneal İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümör: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

(Bull Urooncol 2016; 15: 38-40)

İnsidental Seminal Vezikül Amiloidozu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 41-43)
Anasayfa Arşiv Arama Menü