2016-9-15-3
2016 15 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Orijinal Makale

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Patoloji Sonucu ile Ağrı Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 86-89)

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)

Mesane Kanseri Tedavisinde Re-Transüretral Rezeksiyonun Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 94-97)

Tedavi Öncesi Testosteron Düzeyinin Prostat Kanseri Risk Gruplarındaki Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 98-102)

Prostat Spesifik Antijen Dansitesinin Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Tedavi Gerekliliğini Öngörmedeki Rolü

(Bull Urooncol 2016; 15: 103-106)

Derleme

Radikal Sistektomide Karşıtlıklar: Laparoskopik ve Robotik Cerrahi ile Açık Cerrahinin Meta-Analiz ve Sistemik Analizler Eşliğinde Karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2016; 15: 107-112)

Radikal Sistektomi Sonrası Yapılan Üriner Diversiyonların Kısa ve Uzun Dönem Komplikasyonları

(Bull Urooncol 2016; 15: 113-118)

Prostatik Üretral Askı Yöntemi: Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yeni Bir Minimal İnvaziv Tedavi Alternatifi

(Bull Urooncol 2016; 15: 119-122)

Olgu Sunumu

Nadir Bir Olgu: Sağ İnmemiş Testis ve Sağ İnguinal Herniye İpsilateral Renal Agenezi ve Seminal Vezikül Agenezisinin Eşlik Ettiği Kontralateral Testiste Seminoma

(Bull Urooncol 2016; 15: 123-126)

Radikal Retropubik Prostatektomiyi Takiben Bilateral Spermatosel: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2016; 15: 127-128)
Anasayfa Arşiv Arama Menü