ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Bull Urooncol 2017; 4: 1-5
Makale Geliş Tarihi: 09.12.2016
Makale Kabul Tarihi: 31.12.2016
*

Health Ministery Pediatric Hematology and Oncology Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Metabolism, Ankara, Turkey

**

Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Metabolism, Ankara, Turkey

***

Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Metabolism, Ankara, Turkey

****

Gazi University Faculty of Medicine, Division of Immunology, Ankara, Turkey

Çocuk ve Adölesanlarda Soluble CD40 Ligandı ile Yüksek Kolesterol Düzeylerinin İlişkisi

Amaç: Koroner kalp hastalığı tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında önemli bir yere sahiptir. Ateroskleroz gibi koroner kalp hastalığının patolojik süreci çocukluk çağı dönemlerinde başlamakta olup tromboz bu süreçte önemli bir risk faktörüdür. Bu çalışmada hiperkolesterolemili çocuk ve adölesanlarda soluble-CD40 ligand (sCD40L) ile pıhtılaşmayı aktifleştiren faktörlerin etkisi araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Plazma sCD40L, P-selektin, 8-hidroksi-2-deoksiguanozin (8-OHdG), protrombin fragmanı 1+2 [(F) 1+2] düzeyleri, 35 hiperkolesterolemili hasta (20 kız ve 15 erkek; yaş ortalaması 13 yıl) ile 40 sağlıklı kontrol (28 kız, 12 erkek; yaş ortalaması 13 yıl) grubunda değerlendirilmiştir.
Bulgular: Her iki grup arasında yaş, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterol, 8-OHdG, F1+2 düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Ancak toplam kolesterol, düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol, çok LDL kolesterol, trigliserit, sCD40L ve P-selektin değerleri gruplar arasında anlamlı olarak farklı olup tüm bu değerler hasta grupta daha yüksek olarak ölçülmüştür (p<0,05). Spearman korelasyon analizine göre, sCD40L and P-selektin arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (p<0,05). Korelasyon katsayısı hasta grupta 0,735 ve kontrol grupta 0,647 olarak ölçülmüştür. sCD40L ile toplam kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, çok LDL-kolesterol, trigliserit, 8-OHdG, F1+2 arasında anlamlı korelasyon kurulamamıştır (p>0,005).
Sonuç: Daha geniş dislipidemili çocuk popülasyonunda yapılacak çalışmalarla sCD40L düzeyindeki artışların kardiyovasküler hastalık oluşum riskini belirlemede yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü