ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Bull Urooncol 2017; 4: 6-11
Makale Geliş Tarihi: 28.11.2016
Makale Kabul Tarihi: 15.12.2016
*

Federal State Budgetary Institution “Privolzhsky Federal Research Medical Centre” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Department of Autopsy, Nizhny Novgorod, Russia

Atrofik Gastritli Çocuklarda Antral Yüzeyel-foveolar Epitelin İntestinal Metaplazisi

Amaç: Çocukluk çağının en sık görülen sindirim sistemi problemlerinden olan kronik gastrit (KG) çoğu kez hastalar ve klinisyenler tarafından küçümsenmektedir. Halbuki çocuklukta başlayıp sıklıkla antral mukusun Helicobacter pylori ile bulaşının eşlik ettiği KG, erişkin dönemde atrofi, metaplazi ve displazi gibi mukoza değişiklikleriyle komplike olan kalıcı, yineleyen bir seyir izlemektedir. KG tümör gelişimi morfogenezinin erken bir evresi olarak ortaya çıkabilir. Bu bakış açısıyla, KG dikkate alınması gereken bir patolojik durumdur.
Gereç ve Yöntemler: KG’li okul çocuklarında, histokimyasal, immünohistokimyasal ve morfometrik yöntemlerle antral mukozanın ayrıntılı morfolojik değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Atrofik gastritte, paraepitelyal bölgedeki yoklukları, kendilerine özgül özelliklerin değişimiyle sonuçlanan ekstraselüler matriks ve bazal membran bileşenlerinin üretiminden sorumlu fonksiyonel yönden matür hücrelerin sayısında azalma saptadık. Buna ek olarak, yine atrofik gastrik örneklerinde midenin karakteristik bileşeni olmayan sülfomüsinlerin mukoza ve tekli foveolalarda birikimi saptandı.
Sonuç: Hücre ve doku bileşenlerinin bağlanımındaki kalıcı hasar ve buna eşlik eden epitelyal tabakanın sentetik fonsiyonunun değişimiyle birlikte gastrik müsinin bozulmuş fizikokimyasal özellikleri, çocukluk çağı gibi çok erken bir dönemde intestinal metaplaziye yol açmaktadır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü