ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Bull Urooncol 2017; 4: 12-16
Makale Geliş Tarihi: 05.10.2016
Makale Kabul Tarihi: 02.01.2017
*

Bağcılar Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İstanbul, Turkey

Süt Çocuklarında Vitamin D Eksikliğinin Bronşiolit Ciddiyeti Üzerine Etkisi

Amaç: Bu çalışma, bronşiyolit nedeniyle hastaneye yatırılarak tedavi edilen süt çocuklarında vitamin D eksikliğinin bronşiyolit ciddiyeti üzerine etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde 0 ile 24 aylık dönem içinde akut bronşiyolit nedeniyle izlenen süt çocukları çalışmaya dahil edilmiştir. Olgular klinik özellikleri skorlama sistemi ile değerlendirilerek iki gruba (hafif ve orta-ağır) ayrılmış, olguların annelerine D vitamini ile ilişkili faktörleri sorgulayan anket formu uygulanmıştır. Olguların klinik öyküleri, D vitamini alma öyküleri ve D vitamini düzeyleri incelenmiştir.
Bulgular: Orta ve ağır derecedeki hastalık grubunda D vitamini düzeyi <20 ng/mL olan hastaların sayısı hafif şiddette hastalık grubundakilerin sayısından daha yüksekti (p<0,05). Hafif derecedeki hasta grubu ile orta-ağır derecedeki hasta grubunda D vitamini profilaksi alan hastaların sayısı arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Hastaneye yatırılan hastalar arasında D vitamini düzeyi <20 ng/mL olan hastaların sayısı hastaneye yatırılmayan hastalara göre daha yüksekti (p<0,05). D vitamini profilaksisi alan hastaların sayısı açısından hastaneye yatırılan grup ile hastaneye yatırılmayan grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
Sonuç: Süt çocuklarında D vitamini eksikliği, artmış bronşiyolit şiddeti ve hastaneye yatış ile ilişkilidir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü