ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Bull Urooncol 2017; 4: 17-20
Makale Geliş Tarihi: 18.01.2017
Makale Kabul Tarihi: 24.01.2017
*

Ege University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, İzmir, Turkey

**

Ortopediatri Hospital, Clinic of Pediatric Orthopedics, İstanbul, Turkey

Osteogenezis İmperfektalı Olgularda Tirbuşon Uçlu Teleskopik Çivi ile Tedavi Sonuçları

Amaç: Kırık ve deformiteler nedeni ile cerrahi olarak tirbuşon uçlu kanal içi çivileme yöntemi uyguladığımız osteogenezis imperfektalı olguların klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmek istedik.
Gereç ve Yöntemler: Tirbuşon uçlu kanal içi çivi uygulanarak cerrahi yapılan 14 osteogenezisli olgunun 20 ekstremitesi geriye yönelik olarak tarandı. Operasyon öncesindeki ambulasyon durumu, ekstremite boyları, deformiteler, eklem hareket genişlikleri not edildi. Operasyon sonrası kaynama oranları, komplikasyonlar ve çiviye ait deneyimlerimiz değerlendirildi.
Bulgular: Altı tibia ve 14 femur, tirbuşon uçlu teleskopik çivi ile opere edildi. İkisi kaynamama, yedi kemikte akut kırık ve 11 kemik deformite nedeniyle opere edildi. Tüm kemiklerde kaynama elde edildi. Majör komplikasyon gözlenmedi. İki olguda enfeksiyon görüldü.
Sonuç: Tirbuşon uçlu teleskopik çivi osteogenezis imperfektalı olgularda güvenli ve etkin uygulanabilecek bir yöntemdir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü