ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Bull Urooncol 2017; 4: 21-27
Makale Geliş Tarihi: 04.08.2016
Makale Kabul Tarihi: 06.02.2017
*

Harran University Faculty of Health Science, Department of Pediatric Nursing, Şanlıurfa, Turkey

**

Harran University Faculty of Health Science, Department of Public Health Nursing, Şanlıurfa, Turkey

***

Şanlıurfa Public Health Offices, Şanlıurfa, Turkey

Şanlıurfa İlinde Adölesanlarda Madde Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Amaç: Bu çalışma 7-12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerde madde kullanma durumunun incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Araştırma, nüfusunun çoğunluğunu çocuk ve gençlerin oluşturduğu Şanlıurfa ilinde Ekim 2014-Mart 2015 tarihleri arasında tanımlayıcı çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 7-12. sınıf 54,928 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile elde edilmiş, anketler uygulanmadan önce bu konuda çalışmaları olan üç uzmandan görüş alınmıştır. Veriler SPSS 17 programında değerlendirilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için kurumlardan yazılı, katılımcılardan sözlü izin alınmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %51,6’sı erkek, %23,8’i 9. sınıf öğrencisi, %81,1’inin 4 ve daha fazla sayıda kardeşi bulunmakta, %40,1’i ailedeki çocuk sırasında dördüncü ve daha fazla sırada yer almaktadır. Öğrencilerin %23,2’si okul dışındaki zamanlarında bir işte çalışmaktadır. Öğrencilerin madde kullanma durumları incelendiğinde; %6,3’ü sigara, %2,4’ü sigara dışındaki diğer maddeleri kullandığını, %13,1’i çevresinde madde kullanan kişilerin olduğunu, %31,3’ü merak nedeniyle, %29,9’u kendini daha güçlü hissetmek için madde kullandığını belirtmiştir. Erkek olanlarda, çalışanlarda, baskıcı bir aileye sahip olanlarda ve şiddete maruz kalanlarda sigara ve diğer maddeleri kullanma oranı yüksektir.
Sonuç: Bu çalışmada öğrencilerin madde kullanma durumuna yönelik elde edilen veriler doğrultusunda; madde kullanımının önlenmesine yönelik tüm öğrencileri kapsayacak düzeyde çalışmaların yapılması, ailelerde farkındalığın artırılması, ülke düzeyinde önleme politikalarının geliştirilmesi önerilmektedir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü