ORİJİNAL MAKALE

Bull Urooncol 2017; 16: 81-85
Makale Geliş Tarihi: 03.04.2017
Makale Kabul Tarihi: 18.08.2017
*

Dumlupınar University Kütahya Evliya Çelebi Training and Research Hospital, Clinic of Urology, Kütahya, Turkey

**

Sivas State Hospital, Clinic of Urology, Sivas, Turkey

***

University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Urology, İzmir, Turkey

Primer Mesane Kanseri Tanısı Alan Hastaların Cinsiyet ve Yaş Farklılığının Patolojik Sonuçlara Etkisi

Amaç: Mesane kanseri, erkeklerde daha fazla görülmesine rağmen kadınlarda prognozu daha kötüdür. Mesanenin üretelyal karsinomu prognozunda etkili birçok faktör ortaya konulmuş olup, kadın cinsiyetinin mesanenin üretelyal karsinomu prognozuna etkisi tartışmalıdır. Cinsiyet farklılığının mesanenin üretelyal karsinomu prognozuna etkisi ile ilgili çeşitli faktörler öne sürülmektedir.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2011 ile Ocak 2017 tarihleri arasında mesane tümörü ön tanısı ile ilk defa transüretral rezeksiyon yapılan 589 hasta geriye dönük olarak incelendi. Çalışmada yaş, cinsiyet, tümör evresi, histolojik alt tip ve tümör derecesi değerlendirildi.
Bulgular: Tümör evresine göre her iki cinsiyette istatistiksel fark görülmedi (p=0,663). Yüksek dereceli tümör görülme oranı erkeklerde %48,6 (n=235) ve kadınlarda %63 (n=41) olup, istatistiksel olarak anlamlı olarak kadınlarda daha fazla idi (p<0,041). Yaş ilerledikçe tümör evresi ve derecesinin arttığı tespit edildi (p<0,0001). Yaş grupları açısından tümör derecesi ve histolojik alt tipin istatistiksel anlamlı olmadığı görüldü.
Sonuç: Bu çalışmamızda yeni tanı alan mesane tümörü hastaları değerlendirilmiş ve erkek cinsiyette daha fazla görüldüğü ortaya konmuştur. Ayrıca yaş grupları açısından değerlendirildiğinde yaş arttıkça tümör evre ve derecesinin arttığı gösterilmiştir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü