YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Abacıoğlu

Ufuk Abacıoğlu

Evre I seminomda güncel tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2006; 5: 7-11)
Abdullazade

Samir Abdullazade

Erkekte Mesane Leiomyomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 167-169)
Acar

Cenk Acar

Yüksek riskli prostat kanserinde cerrahi tedavi ve/veya radyoterapi

(Bull Urooncol 2013; 12: 97-101)

Üroonkolojik cerrahilerde komplikasyonların değerlendirilmesi ve önerilen kriterler

(Bull Urooncol 2012; 11: 289-294)

Renal kitlelerde fokal ablatif tedaviler ve ülkemizdeki durum

(Bull Urooncol 2010; 9: 50-54)

Preoperatif nomogramlar radikal prostatektomi kararı vermekte etkin oluyor mu?

(Bull Urooncol 2010; 9: 18-25)

Prostat kanseri tanısında PSA alt tipleri

(Bull Urooncol 2004; 3: 13-18)

Prostat Kanseri Lenfadenektomisinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 69-75)

Adrenalektomi Yapılan Hastaların Klinik, Onkolojik, Fonksiyonel ve Cerrahi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 129-135)

Mesane Kanserinde Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi

(Bull Urooncol 2015; 14: 13-17)

BPH ile Prostat Kanseri arasındaki ilişkiye ait kanıt var mı? Bir literatür derlemesinin bulguları

(Bull Urooncol 2009; 8: 47-51)
Açan

N. Leyla Açan

Mesane kanser tedavisinde mikobakterilerin önemi

(Bull Urooncol 2012; 11: 41-45)
Açıkalın

Arbil Açıkalın

İmmünohistokimyasal Çalışma ile Prostat Karsinomunda Siklooksijenaz-2 Ekspresyonunun: Apopitozis ve Anjiyogenezis ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 144-147)
Adayener

Cüneyt Adayener

Aktif izlem için uygun olabilecek tarama ile tesbit edilmiş prostat kanserli hastalarda tedavi ve sağ kalım

(Bull Urooncol 2006; 5: 27-28)
Adırbelli

Dr. Sedik Adırbelli

Mesane Kanseri Erken Tanı ve Tedavisinde Toplumsal Farkındalık: Yaş ve Eğitim Düzeyinin Önemi

(Bull Urooncol 2017; 16: 12-16)
Adsan

Öztuğ Adsan

Radikal sistektomiye aday hastalarda nutrisyonel değerlendirme

(Bull Urooncol 2013; 12: 26-30)

Prostatın primer ürotelyal tümörlerinde tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2010; 9: 22-24)

Olgu sunumu: Mesane kanseri

(Bull Urooncol 2008; 7: 35-36)

Radikal sistektomi sırasında yapılan pelvik lenfadenektominin sınırları ne olmalı?

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-6)

Evre T1G3 mesane tümörlerinde güncel tedavi seçenekleri

(Bull Urooncol 2005; 4: 9-11)
Ahıskalı

Rengin Ahıskalı

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)
Akalın

İbrahim Akalın

Metastaz biyolojisi

(Bull Urooncol 2005; 4: 16-19)
Akand

Murat Akand

Postprostatektomi darlıklarının tanısı ve tedavisi

(Bull Urooncol 2011; 10: 48-51)
Akay

A. Ferruh Akay

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2005; 4: 34-35)

Retroperitoneal Liposarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 74-76)
Akbal

Cem Akbal

Testis kanseri hastalarında sperm koruma

(Bull Urooncol 2013; 12: 169-172)

Radikal prostatektomi sonrası erektil disfonksiyon önlenebilir mi? Cerrahi ve medikal alternatifler var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 112-116)

Sistektomi sonrası yaşam kalitesi ne zaman ölçülmelidir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 57-60)

Testis kanseri ve infertilite

(Bull Urooncol 2006; 5: 8-11)
Akça

Hakan Akça

Böbrek kanserlerinde gözlenen genetik değişimler

(Bull Urooncol 2013; 12: 155-162)

Mesane kanserlerinde gen mutasyonları

(Bull Urooncol 2012; 11: 10-13)
Akdaş

Atıf Akdaş

Amerikan klinik onkoloji derneği (ASCO) 39. kongresi "genitoüriner kanser kısmının özeti"

(Bull Urooncol 2003; 2: 18-25)

Prostat kanserinde androjen süpresyonu - osteoporoz ilişkisi ve tedavide bifosfonatların rolü

(Bull Urooncol 2003; 2: 2-6)
Akdemir

Alp Özgür Akdemir

T1c prostat kanserlerine genel bakış

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-8)
Akdeniz

Caner Buğra Akdeniz

Kadın Üretra Değişici Epitel Hücreli Karsinomunda Parsiyel Üretrektomi

(Bull Urooncol 2016; 15: 80-82)
Akdere

Hakan Akdere

Renal hücreli karsinom olgularında venöz tümör trombüs yapısının (solid veya frajil) kanser spesifik sağkalıma etkisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 256-259)
Akdoğan

Bülent Akdoğan

Radikal Sistektomi Cerrahisinin Kalitesi Nasıl Ölçülebilir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 70-74)

Hedefe yönelik tedavilerde en sık görülen yan etkiler: nasıl yönetilmeli?

(Bull Urooncol 2013; 12: 179-185)

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde yeni tedavi seçenekleri: enzalutamid, abirateron asetat

(Bull Urooncol 2013; 12: 111-114)

Periprostatik alan anatomisi ve sinir koruyucu radikal prostatektomi tekniği

(Bull Urooncol 2012; 11: 119-123)

Venöz trombüslü renal hücreli karsinomlar: cerrahi yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2011; 10: 32-35)

Lokalize prostat kanseri küratif tedavi seçenekleri sonrası yükselen PSA'ya algoritmik yaklaşım

(Bull Urooncol 2011; 10: 51-55)

Testesteron replasman tedavisi sonrası gelişen benign prostat hipertrofisi ve prostat kanseri

(Bull Urooncol 2006; 5: 3-6)

Kemoterapi Sonrası Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu

(Bull Urooncol 2014; 13: 169-175)

Lokal İleri Böbrek Hücreli Kanserlerde Lenf Nodu Diseksiyonu ve Adrenalektomi

(Bull Urooncol 2015; 14: 207-209)
Akduman

Bülent Akduman

Serbest PSA oranı %15'den az olduğunda proPSA ve “benign” PSA'nın klinik kullanımı (Clinical utility of proPSA and “Benign” PSA when percent free PSA is less than 15%)

(Bull Urooncol 2005; 4: 23-24)

29 Mayıs 2002 mesane tümörü sempozyumu ana hatları

(Bull Urooncol 2002; 1: 15-16)
Akdur

Noyan Can Akdur

Total Prostat Spesifik Antijen <10 ng/mL Olan Hastalarda Prostat Kanseri Teşhisinde Prostat Spesifik Antijen Dansitesi Daha mı Önemlidir?

(Bull Urooncol 2015; 14: 83-87)

Erişkin Erkek Hastada Kistik Nefroma

(Bull Urooncol 2016; 15: 83-85)
Akgül

Hacı Murat Akgül

Metabolik Sendrom ve Benign Prostat Hiperplazisi: Güncelleme

(Bull Urooncol 2014; 13: 206-209)

Prostat Kanserinde Aktif İzlem: Endikasyonlar Genişleyebilir mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 163-166)

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)
Akıncı

Aykut Akıncı

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)
Akkaya

Bahar Akkaya

Kas İnvazyonu Göstermeyen İnvaziv Ürotelial Karsinomla Birlikte Görülen Mesanenin Villöz Adenomu, Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 165-167)

Böbreğin Primer Leiyomyosarkomu: Dört Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 168-170)

Kas İnvazyonu Göstermeyen İnvaziv Ürotelial Karsinomla Birlikte Görülen Mesanenin Villöz Adenomu, Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 165-167)

Böbreğin Primer Leiyomyosarkomu: Dört Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 168-170)
Akman

Ramazan Yavuz Akman

Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Monopolar ve Bipolar Yöntemler

(Bull Urooncol 2015; 14: 296-298)
Akpınar

Haluk Akpınar

Parsiyel nefrektomi. Kime hangi cerrahi yaklaşım?

(Bull Urooncol 2010; 9: 21-26)

Laparoskopik radikal nefrektominin endikasyonları genişledi mi?

(Bull Urooncol 2008; 7: 26-30)
Akpolat

Nusret Akpolat

Prostatın Nadir Görülen Bir Neoplazisi: Küçük Lenfositik Lenfoma

(Bull Urooncol 2014; 13: 182-183)
Aksoy

Sercan Aksoy

Lenf nodu pozitif mesane kanserinde Adjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2010; 9: 61-64)
Aktan

Çağdaş Aktan

Prostat kanseri tanısında DNA metilasyonunun yeri var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 33-40)
Aktaş

Binhan Kağan Aktaş

Radikal sistektomi altın standart mı?

(Bull Urooncol 2013; 12: 1-5)
Alço

Gül Alço

Testis tümörü: radyoterapide yenilikler

(Bull Urooncol 2013; 12: 210-213)

Radikal Prostatektomi Sonrası Yükselen Psa: Yüksek Riskli Grupta Radyoterapi: Erken? Geç?

(Bull Urooncol 2015; 14: 161-164)
Alıcı

Bülent Alıcı

Testis Kanserli Hastalarda Sperm Dondurma ve İnfertilite

(Bull Urooncol 2014; 13: 176-181)
Alkibay

R. Turgut Alkibay

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2005; 4: 41-44)
ALKİBAY

Turgut ALKİBAY

Editörden

(Bull Urooncol 2011; 10: 0-0)
Alkibay

Turgut Alkibay

Benign prostat hiperplazisinde izlem politikası

(Bull Urooncol 2010; 9: 28-29)

Plasebo ile tedavi edilen BPH'lı erkeklerde klinik progresyon belirteci olarak başlangıç faktörleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 21-23)
Alp

Bilal Fırat Alp

Nadir Bir Olgu: Sağ İnmemiş Testis ve Sağ İnguinal Herniye İpsilateral Renal Agenezi ve Seminal Vezikül Agenezisinin Eşlik Ettiği Kontralateral Testiste Seminoma

(Bull Urooncol 2016; 15: 123-126)
Altan

Mesut Altan

Radikal Sistektomi Cerrahisinin Kalitesi Nasıl Ölçülebilir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 70-74)

Kemoterapi Sonrası Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu

(Bull Urooncol 2014; 13: 169-175)
Altınbaş

Namık Kemal Altınbaş

Skrotal Şişlikle Gelen Her Hastaya Testis Elastografi Yapılmalı mı? Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 327-329)
Altınel

Mert Altınel

Laparoskopik benign prostat hiperplazisi tedavisi

(Bull Urooncol 2010; 9: 65-70)

Laparoskopik radikal sistektomi

(Bull Urooncol 2009; 8: 31-37)
Altıntaş

Ramazan Altıntaş

Üreter Tümörüne Bağlı Dev Hidronefroz ve Afonksiyone Böbrek: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 171-173)
Altuğ

Uğur Altuğ

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-7)

Parsiyel nefrektomi; açık mı? Yoksa laparoskopik mi?

(Bull Urooncol 2009; 8: 27-32)

Klinik Olarak Önemli Prostat Kanserinin Tanısında Transperineal Multiparametrik-Manyetik Rezonans Görüntüleme/Ultrasonografi Füzyon Prostat Biyopsisi-Erken Sonuçlarımız

(Bull Urooncol 2017; 16: 42-45)
Altunoluk

Bülent Altunoluk

Açık, laparoskopik ve robotik sistektomi: avantaj ve dezavantajları

(Bull Urooncol 2011; 10: 51-54)
Aras

Feray Aras

Testis tümörlerinde F-18 florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 193-195)
Arda

Ersan Arda

Çok düşük prostat spesifik antijen düzeylerinde tedavi edilmiş T1c prostat kanserlerinin değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2009; 8: 16-19)
Argun

Burak Argun

Üroonkolojik böbrek cerrahisinde laparoskopi

(Bull Urooncol 2005; 4: 5-10)

Manyetik Rezonans - Transrektal Ultrason Füzyon Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 76-79)
Arık

A. İhsan Arık

Metastatik mesane kanseri

(Bull Urooncol 2004; 3: 24-26)

İnflamasyonun önlenmesi, prostat kanserinden korunmada yarar sağlar mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 22-26)

Renal hücreli böbrekkanseri hhatalarında preoperatif sunitib ile ilgili prospektif klinik çalışma

(Bull Urooncol 2010; 9: 72-74)

Yeni mesane yapılan hastalarda yeni mesanenin yarattığı sorunlar ve bunlara yaklaşım

(Bull Urooncol 2010; 9: 49-56)

Satürasyon tekniği başlangıç prostat biopsisi sonrasında takip süresince kanser oranını azaltmaz

(Bull Urooncol 2008; 7: 38-40)

Metastatik renal hücreli karsinomda nefron koruyucu cerrahinin rolü

(Bull Urooncol 2007; 6: 23-25)

Testis kanserinin tedavisi: Hipofiz – gonad aksı ve seksüel fonksiyon üzerine etkisi

(Bull Urooncol 2006; 5: 23-24)

Testis koruyucu cerrahi

(Bull Urooncol 2004; 3: 6-8)

Üreter Taşı veya Tümörünü Taklit Eden Nadir Bir Olgu: İntraüreteral Organize Debris

(Bull Urooncol 2017; 16: 63-66)
Arpalı

Emre Arpalı

Laparoskopik benign prostat hiperplazisi tedavisi

(Bull Urooncol 2010; 9: 65-70)
Arslan

Burak Arslan

Primer Üreter Karsinomunu Taklit Eden Sigmoid Adenokarsinomunun Üretere Geç Dönem Metastazı: Olgu Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 252-254)

Sigmoid Kolon Divertikülüne Sekonder Gelişen Mesane Tümörünü Taklit Eden Mesanenin Enflamatuvar Psödotümörü

(Bull Urooncol 2015; 14: 241-242)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Tur-Tm Sırasında Mesane Perforasyonu: Hastaya Erken ve Geç Dönemde Yaklaşım

(Bull Urooncol 2014; 13: 119-121)
Aslan

Ahmet Rüknettin Aslan

KTP laser prostatektomi: Hala moda mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 44-47)

Post prostatektomi inkontinans: Nasıl tedavi edelim?

(Bull Urooncol 2010; 9: 69-73)

Mesane Kanseri Erken Tanı ve Tedavisinde Toplumsal Farkındalık: Yaş ve Eğitim Düzeyinin Önemi

(Bull Urooncol 2017; 16: 12-16)

Mesane Kanseri Erken Tanı ve Tedavisinde Toplumsal Farkındalık: Yaş ve Eğitim Düzeyinin Önemi

(Bull Urooncol 2017; 16: 12-16)

Editörden

(Bull Urooncol 2014; 13: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2013; 12: 0-0)

Üronkolojide kullanılan temel moleküler yöntemler

(Bull Urooncol 2013; 12: 291-293)

Editörden

(Bull Urooncol 2013; 12: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2013; 12: 0-0)

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde immünoterapi: sipuleucel-T

(Bull Urooncol 2012; 11: 156-158)

Radikal sistektomi öncesi barsak hazırlığı nasıl olmalı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 62-65)

Radikal sistektomi öncesinde ve sonrasında beslenmenin önemi

(Bull Urooncol 2009; 8: 27-30)

Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 187-189)

Bifosfonat Kullanımına Bağlı Mandibulada Osteonekroz: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 255-257)

Germ Hücreli Tümör Tedavisine Yanıt Veren İndifferansiye Trofoblastik Mesane Tümörü Olgusu

(Bull Urooncol 2014; 13: 258-260)

Radikal Prostatektomi Sonrası Ekstraprostatik Yayılım ve Seminal Vezikül İnvazyonu Saptanan Hastaların Prostat İğne Biyopsisinde Perinöral İnvazyon Varlığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 5-7)

Prostat Biyopsisi Negatifliğinde İzlenecek Yol Ne Olmalıdır?

(Bull Urooncol 2015; 14: 94-96)

Edıtorden

(Bull Urooncol 2015; 14: 0-0)

Prostat İğne Biyopsisi Öncesi Hormonal Değerlendirme ile Lokal İleri Prostat Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2016; 15: 52-56)

İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların Tekrar Biyopsi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 57-60)

Tedavi Öncesi Testosteron Düzeyinin Prostat Kanseri Risk Gruplarındaki Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 98-102)

Prostat Spesifik Antijen Dansitesinin Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Tedavi Gerekliliğini Öngörmedeki Rolü

(Bull Urooncol 2016; 15: 103-106)

Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı

(Bull Urooncol 2016; 15: 140-143)

D’Amico Düşük-Risk ve Orta-Risk Grubundaki Hastalarda Evre ve Derece Yükselmesi ile İlişkili Preoperatif Faktörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 148-153)

Radikal Prostatektomi Materyalindeki Tümör Dansitesinin Preoperatif Prediktif Faktörler ve Biyokimyasal Rekürrens ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 46-50)
Asutay

Mehmet Kazım Asutay

Testis kanseri hastalarında sperm koruma

(Bull Urooncol 2013; 12: 169-172)
Atağ

Elif Atağ

Kas İnvaz Mesane Kanserinde Risk Adaptif Neoadjuvan Kemoterapi

(Bull Urooncol 2017; 16: 57-62)
Atalar

Banu Atalar

Testis kanserlerinde radyoterapi komplikasyonları

(Bull Urooncol 2008; 7: 7-9)
Atasoy

Nursen Atasoy

Küçük renal kitlelerin aktif izlemi: Erken evre böbrek kanserlerinin progresyon paterni

(Bull Urooncol 2011; 10: 102-103)
Ataus

Süleyman Ataus

Prostat kanserinde aktif izlem güvenilir bir metot mudur?

(Bull Urooncol 2010; 9: 14-17)

Yüksek riskli kas invaziv olmayan mesane kanserlerinde yaklaşım ve tedavi

(Bull Urooncol 2007; 6: 15-20)

2001 Partin tablolarının Türkiye validasyonu: Çok merkezli bir çalışma

(Bull Urooncol 2004; 3: 19-20)
Ateş

Ferhat Ateş

Testis tümöründe kemoterapi sonrası kitlelere yaklaşım ve cerrahi teknik

(Bull Urooncol 2011; 10: 68-74)

Kasa invaze mesane kanserinin tedavisinde mesane koruyucu yaklaşımlar ve hasta seçimi

(Bull Urooncol 2008; 7: 24-30)

Radikal retropubik prostatektomi sonrası infravezikal darlıklara yaklaşım

(Bull Urooncol 2012; 11: 142-145)

Küçük böbrek tümörlerine yaklaşım: 2011 yılında neredeyiz?

(Bull Urooncol 2011; 10: 21-26)
Ayan

Semih Ayan

Küçük renal kitlelerin aktif izlemi: Erken evre böbrek kanserlerinin progresyon paterni

(Bull Urooncol 2011; 10: 102-103)

Renal anjiomiyolipomlara güncel yaklaşım

(Bull Urooncol 2010; 9: 43-46)

Renal hücreli karsinom için hedefe yönelik tedavi çağında sitoredüktif nefrektominin rolü

(Bull Urooncol 2009; 8: 17-22)

pT2 renal hücreli karsinomda tümör boyutunun prognostik önemi: Uluslararası çokmerkezli bir çalışma

(Bull Urooncol 2007; 6: 30-31)

Uzak metastazı olmayan nodal metastazlı renal hücreli karsinom
(Klinik evre TxN1-2M0): Agresif cerrahi rezeksiyonun rolü

(Bull Urooncol 2006; 5: 19-20)

Renal hücreli karsinomda mikroskopik venöz invazyonun prognostik değeri: uzun dönem takip

(Bull Urooncol 2005; 4: 30-32)
Aybal

Dr. Halil Çağrı Aybal

İnsidental Olarak Saptanan Paratestiküler Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 28-30)

Radikal Retropubik Prostatektomiyi Takiben Bilateral Spermatosel: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2016; 15: 127-128)
Aydın

Dr. Mehmet Erhan Aydın

Prostat Biyopsisi Öyküsü Olan Hastalarda Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Rebiyopsisi Sırasında Ağrı Skorları Değişiyor mu?

(Bull Urooncol 2017; 16: 4-7)

Prostat biyopsilerinin histopatolojik değerlendirmesi

(Bull Urooncol 2005; 4: 3-8)

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Patoloji Sonucu ile Ağrı Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 86-89)

Tekrarlayan prostat biyopsilerinde ideal bir biyopsi şeması var mıdır? PCA3 PSA kadar faydalı mıdır?

(Bull Urooncol 2010; 9: 47-52)

Prostatik Asiner Adenokarsinomda ve Normal Prostat Dokusunda Androjen Reseptörü c-erbB2 ve CD117’nin Ekspresyon Sıklığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 245-250)

Kanser tanısı intihara yol açar mı? Risk algılama ve azaltımı nasıl yapılabilir?

(Bull Urooncol 2012; 11: 311-315)
Aydoğdu

Özgü Aydoğdu

Dijital Rektal Muayene PSA ≤4 ng/ml Olan Hastalarda Biyopsi Kararı Vermede Ne Kadar Önemli?

(Bull Urooncol 2015; 14: 1-4)

Bosniak Tip III ve Tip IV Renal Kistlerin Klinik ve Patolojik Özellikleri: Altı Yıllık Deneyimimiz

(Bull Urooncol 2015; 14: 174-177)

Tüberküloz Epididimo-Orşitler Testis Tümörlerini Taklit Edebilir

(Bull Urooncol 2015; 14: 178-180)
Aydos

Mustafa Murat Aydos

Erişkin Erkek Hastada Kistik Nefroma

(Bull Urooncol 2016; 15: 83-85)
Ayşim Özağarı

Ayşe Ayşim Özağarı

Renal Tümörlerde Uluslararası Ürolojik Patoloji Derneği 2012 Vancouver Konsensus Toplantısı Önerileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 285-289)
Ayyıldız

Ali Ayyıldız

Lokalize prostat kanseri tedavi kararında yaşın etkisi: 70 yaş üzerinde cerrahi sonuçları

(Bull Urooncol 2014; 13: 54-57)
Anasayfa Arşiv Arama Menü