YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Bağcı

Uygar Bağcı

Seminom Dışı Testis Tümörlü Hastalarda Postkemoterapötik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu Sırasında Ek Cerrahi Girişimler

(Bull Urooncol 2016; 15: 44-47)

Radikal Sistektomi Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Gerileme ve Bu Gerilemeyi Öngören Faktörlerin Analizi

(Bull Urooncol 2017; 16: 34-37)
Bağcıoğlu

Murat Bağcıoğlu

Metabolik Sendrom ve alt üriner sistem semptomları

(Bull Urooncol 2010; 9: 42-45)
Bakırcıoğlu

Mustafa Emre Bakırcıoğlu

Testis Kanserli Hastalarda Sperm Dondurma ve İnfertilite

(Bull Urooncol 2014; 13: 176-181)
Bakırdere

Sezgin Bakırdere

Bor elementinin prostat kanseri üzerine etkisinin incelenmesi: Topluma dayalı çalışma

(Bull Urooncol 2011; 10: 117-118)
Balbay

M. Derya Balbay

Onsekizinci Ulusal Üroloji Kongresi'nden İzlenimler

(Bull Urooncol 2004; 3: 27-31)
Baltacı

Dr. Sümer Baltacı

Patolojik T2 Evreli Renal Hücreli Karsinom Olgularında Tümör Boyutunun Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 1-3)

Radikal Sistektomi Sonrası Gelişen Üst Üriner Sistem Nükslerine Yaklaşım

(Bull Urooncol 2014; 13: 79-83)

Kas invaziv olmayan her mesane tümörlü hasta postoperatif erken tek doz intravezikal kemoterapi almalı mı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 30-33)

T1G3 mesane tümöründe kime, ne zaman erken sistektomi yapılmalı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 45-48)

Mesane tümörlerinde neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-8)

Radikal sistektomi sırasında yapılan pelvik lenfadenektominin sınırları ne olmalı?

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-6)

Üroonkoloji Bilim Ödülü – 2005

(Bull Urooncol 2006; 5: 26-0)

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2005; 4: 33-34)

Üroonkoloji Derneği Alt Gruplarının Faaliyet Raporları

(Bull Urooncol 2004; 3: 33-35)

Amerikan üroloji birliği'nin yıllık kongresi - 2003 ( AUA -2003 )

(Bull Urooncol 2003; 2: 19-20)

Şeffaf Hücreli Renal Hücreli Kanser Olgularında Lenf Nodu Tutulumunun Sağ Kalıma Etkisinin ve Tümör Boyutu ve Derecesinin Lenf Nodu Tutulumunu Öngörmedeki Yerinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 192-195)

Nefron Koruyucu Cerrahi Yapılan Şeffaf Hücre Dışı Renal Hücreli Karsinom Olgularında Sağkalım ve Sağkalımı Öngören Faktörler

(Bull Urooncol 2015; 14: 79-82)

T1a Papiller Renal Hücreli Karsinomlu Bir Olguda Lenf Nodu Metastazı

(Bull Urooncol 2015; 14: 243-244)

Skrotal Şişlikle Gelen Her Hastaya Testis Elastografi Yapılmalı mı? Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 327-329)

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)

Patolojik T1a Evreli Şeffaf Hücre Renal Hücreli Kanser Hastalarında Nüksü Öngörmede İnflamasyon Belirteçlerinin Rolünün Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 18-21)

Seminom Dışı Testis Tümörlü Hastalarda Postkemoterapötik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu Sırasında Ek Cerrahi Girişimler

(Bull Urooncol 2016; 15: 44-47)

Radikal Sistektomi Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Gerileme ve Bu Gerilemeyi Öngören Faktörlerin Analizi

(Bull Urooncol 2017; 16: 34-37)
Baltacıoğlu

Feyyaz Baltacıoğlu

Mesane Kanseri Kaynaklı İnatçı Kanamalarda Mikrokateter Yöntemi ile Süperselektif Vezikal Arter Embolizasyonu

(Bull Urooncol 2016; 15: 1-3)
Bambul Sığırcı

Buket Bambul Sığırcı

Paratestiküler Tümörler ve Klinikopatolojik Yaklaşım

(Bull Urooncol 2015; 14: 271-277)
Barış

Sancar Barış

Prostatik Asiner Adenokarsinomda ve Normal Prostat Dokusunda Androjen Reseptörü c-erbB2 ve CD117’nin Ekspresyon Sıklığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 245-250)
Basay

Sinan Basay

Testis kanseri yaşayanlarının yaşam kalitesi ve sosyodemografik özellikler, kansere-bağlı değişkenler ve yaşam olayları ile ilişkisi

(Bull Urooncol 2006; 5: 12-14)
Basmacı

İsmail Basmacı

Bosniak Tip III ve Tip IV Renal Kistlerin Klinik ve Patolojik Özellikleri: Altı Yıllık Deneyimimiz

(Bull Urooncol 2015; 14: 174-177)
Baş Bozkurtlar

Emine Baş Bozkurtlar

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)
Başak

Kayhan Başak

Parsiyel Nefrektomi Yapılan Renal Kanser Olgularında Yalancı Kapsül Varlığı ve Kalınlığı

(Bull Urooncol 2016; 15: 136-139)
Başar

Dr. Halil Başar

İnsidental Olarak Saptanan Paratestiküler Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 28-30)

Nadir Bir Tümör: Prostat Nöroendokrin Karsinomu Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 31-33)

Radikal Retropubik Prostatektomiyi Takiben Bilateral Spermatosel: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2016; 15: 127-128)
Başay

Mehmet Sinan Başay

Üreter Taşı veya Tümörünü Taklit Eden Nadir Bir Olgu: İntraüreteral Organize Debris

(Bull Urooncol 2017; 16: 63-66)

TUR'a bağlı mesane perforasyonu: tedavi ve izlem

(Bull Urooncol 2011; 10: 38-40)

Tümör boyutu küçük renal cell karsinomaların metastatik hastalık riskini ya da prognozunu belirlemez

(Bull Urooncol 2008; 7: 38-42)

Mesane kanserli hastalarda yaşam kalitesi

(Bull Urooncol 2008; 7: 31-34)
Başeskioğlu

Ali Barbaros Başeskioğlu

Hematüri göz ardı edilebilir mi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-8)

Bilateral testis tümörleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 190-192)

Böbrek kitlelerin morfolojisini değerlendirmede yeni yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2011; 10: 11-15)

Yeni tanı almış pT1 mesane ürotelyal kanserli hastalarda progresyon ve metastazın tahmininde transüretral rezeksiyon spesmenlerindeki Lenfovasküler invazyon

(Bull Urooncol 2010; 9: 70-74)
Başok

Erem Kaan Başok

BPH cerrahi tedavisinde lazerler transüretral rezeksiyonun yerini alabilecek mi?

(Bull Urooncol 2013; 12: 255-262)

Lokal ileri prostat kanserinin (cT3) kanıta dayalı ideal tedavi seçeneği nedir?

(Bull Urooncol 2011; 10: 70-75)

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemler medikal tedavinin yerini alabilir mi?

(Bull Urooncol 2009; 8: 38-43)
Batırel

Hasan Batırel

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)
Batur

Ali Furkan Batur

Yüksek Riskli Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Erken Sistektomi mi yoksa Mesane Koruyucu Tedavi mi Tercih edelim?

(Bull Urooncol 2014; 13: 93-98)

Ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanan 2775 vakada komplikasyon oranları

(Bull Urooncol 2007; 6: 37-40)

Penis Kanserlerine Genel Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 146-152)

Prostat Kanseri Tedavisinde ‘Nanoteknoloji Uygulamaları’

(Bull Urooncol 2015; 14: 150-155)
Bayata

Sedef Bayata

Hedefe yönelik tedavilerin dermatolojik komplikasyonlarına yaklaşım ilkeleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 295-300)
Bayazıt

Yıldırım Bayazıt

Böbrek kanserinde laparoskopi

(Bull Urooncol 2008; 7: 48-51)

Evre pT1N0M0 renal hücreli karsinom tedavisinde laparoskopiye karşı açık parsiyel nefrektomi: 5 yıllık sağkalım oranları

(Bull Urooncol 2006; 5: 31-33)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Risk Sınıflandırmaları: Kullandığımız Yöntemler Ne Kadar Doğru? Çok Yönlü Bakış

(Bull Urooncol 2015; 14: 18-22)
Baykal

Kadir Baykal

Metastatik prostat kanserinin tedavisinde hormonal tedavinin bugünü ve geleceği

(Bull Urooncol 2011; 10: 76-81)

Testis tümörlü hastalarda geç dönem ikincil kanserler

(Bull Urooncol 2010; 9: 27-30)

Kasa invaze mesane kanserinin tedavisinde mesane koruyucu yaklaşımlar ve hasta seçimi

(Bull Urooncol 2008; 7: 24-30)

Radikal prostatektomi sonrası yüksek riskli prostat kanserli hastalara haftalık adjuvan docetaxel: çok merkezli pilot çalışma

(Bull Urooncol 2007; 6: 33-35)

Aktif izlem için uygun olabilecek tarama ile tesbit edilmiş prostat kanserli hastalarda tedavi ve sağ kalım

(Bull Urooncol 2006; 5: 27-28)

Prostat kanserinde pelvik lenf nod disseksiyonu

(Bull Urooncol 2005; 4: 21-22)

Sinir koruyucu RPLND: teknik

(Bull Urooncol 2012; 11: 185-189)

Testis tümöründe kemoterapi sonrası kitlelere yaklaşım ve cerrahi teknik

(Bull Urooncol 2011; 10: 68-74)

Olgu tartışması: Testis tümörü

(Bull Urooncol 2009; 8: 82-86)
Baykam

Mehmet Murat Baykam

Bipolar veya plazmakinetik enerji ile yapılan TUR-M operasyonlarının klasik metottan farkı var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 31-34)
Baykara

Mehmet Baykara

BPH/alt üriner sistem semptomları

(Bull Urooncol 2006; 5: 31-34)

Böbreğin Primer Leiyomyosarkomu: Dört Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 168-170)
Bayrak

Ömer Bayrak

Trus eşliğinde prostat biyopsisinde ağrı kontrolünde son durum

(Bull Urooncol 2012; 11: 108-113)
Bedük

Yaşar Bedük

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Transüretral Mesane Kanseri Rezeksiyonu (TUR-Tm): Nasıl Mükemmelliğe Ulaşılabilinir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 88-92)
Bedük

Dr. Yaşar Bedük

Patolojik T2 Evreli Renal Hücreli Karsinom Olgularında Tümör Boyutunun Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 1-3)

Docetaxel'e dirençli prostat kanserinde tedavi seçenekleri var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 85-89)

Kasa invaze olmayan mesane kanserinde ne değişti?

(Bull Urooncol 2008; 7: 3-9)

Üriner diversiyonlarda üreterointestinal anastomozlar: antireflü teknik gerekli midir?

(Bull Urooncol 2006; 5: 10-11)

Lokal ileri mesane kanserinde neoadjuvan kemoterapi artı sistektominin sadece sistektomi ile karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2004; 3: 22-23)

Ankara tıp fakültesi üroloji anabilim dalı üroonkoloji ünitesi

(Bull Urooncol 2003; 2: 29-30)

Şeffaf Hücreli Renal Hücreli Kanser Olgularında Lenf Nodu Tutulumunun Sağ Kalıma Etkisinin ve Tümör Boyutu ve Derecesinin Lenf Nodu Tutulumunu Öngörmedeki Yerinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 192-195)

Türkiye’de Üroonkoloji Tarihçesi: Mesane Tümörleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 46-49)

Nefron Koruyucu Cerrahi Yapılan Şeffaf Hücre Dışı Renal Hücreli Karsinom Olgularında Sağkalım ve Sağkalımı Öngören Faktörler

(Bull Urooncol 2015; 14: 79-82)

Seminom Dışı Testis Tümörlü Hastalarda Postkemoterapötik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu Sırasında Ek Cerrahi Girişimler

(Bull Urooncol 2016; 15: 44-47)

Radikal Sistektomi Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Gerileme ve Bu Gerilemeyi Öngören Faktörlerin Analizi

(Bull Urooncol 2017; 16: 34-37)
Behzatoğlu

Kemal Behzatoğlu

İnvaziv ürotelyal karsinomlarda son tanımlanan yeni varyantlar, varyantlara genel bakış ve yeni bir sınıflamaya ihtiyaç var mı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 285-288)

TURM materyali patolojiye nasıl gönderilmelidir? Patoloğun yaşadığı sorunlar ve çözümleri

(Bull Urooncol 2009; 8: 59-60)

Paratestiküler Tümörler ve Klinikopatolojik Yaklaşım

(Bull Urooncol 2015; 14: 271-277)
Bekiş

Recep Bekiş

Prostat kanserinde pozitron emisyon tomografi

(Bull Urooncol 2014; 13: 46-49)

Mesane Kanserinde Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi

(Bull Urooncol 2015; 14: 13-17)
Benli

Erdal Benli

Lokalize prostat kanseri tedavi kararında yaşın etkisi: 70 yaş üzerinde cerrahi sonuçları

(Bull Urooncol 2014; 13: 54-57)
Beysel

Melih Beysel

KTP Lazer cerrahisi ve seksüel disfonksiyon ilişkisi

(Bull Urooncol 2010; 9: 71-74)
Bıçaklıoğlu

Fatih Bıçaklıoğlu

Yüksek riskli prostat kanserinde cerrahi tedavi ve/veya radyoterapi

(Bull Urooncol 2013; 12: 97-101)
Bilaç

Cemal Bilaç

Hedefe yönelik tedavilerin dermatolojik komplikasyonlarına yaklaşım ilkeleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 295-300)
Bilen

Cenk Bilen

1800 Soliter böbrek tümöründe laparoskopik ve açık parsiyel nefrektominin karşılaştırması

(Bull Urooncol 2007; 6: 32-35)

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2006; 5: 18-20)

Böbrek/testis kanserli hastalarda yaşam kalitesi

(Bull Urooncol 2005; 4: 19-23)

Adım adım laparoskopik parsiyel nefrektomi

(Bull Urooncol 2011; 10: 27-31)

Üst üriner sistem ürotelyal kanserlerde tedavi alternatifleri

(Bull Urooncol 2009; 8: 53-58)

Üst üriner sistemin değişici epitel karsinomunda laparoskopik nefroüreterektomi

(Bull Urooncol 2008; 7: 31-37)

Laparoskopik ürolojik cerahide hemostaz teknikleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-7)

Prostat kanseri

(Bull Urooncol 2005; 4: 28-29)

Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Laparoskopik Radikal Nefroüreterektominin Günümüzdeki Tedavi Seçenekleri Arasındaki Yeri

(Bull Urooncol 2014; 13: 122-126)
Bilensoy

Erem Bilensoy

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinin Tedavisinde Nanopartiküllerin Rolü

(Bull Urooncol 2015; 14: 61-66)
Bilkay Görken

İlknur Bilkay Görken

Yüksek riskli prostat kanserinde androjen baskılama tedavisi (ABT) ve radikal radyoterapi

(Bull Urooncol 2013; 12: 102-105)
Bircan

M. Kamuran Bircan

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2005; 4: 34-35)
Bitkin

Alper Bitkin

Adım adım robot yardımlı parsiyel nefrektomi

(Bull Urooncol 2012; 11: 221-224)
Bolat

Deniz Bolat

İleri yaş erkeklerde görülen testis tümörleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 186-193)

Düşük-orta risk prostat kanserinde tedavi seçenekleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 80-85)

Prostat kanseri iç in geliştirilen nomogramlardan hangisini, nasıl kullanalım?

(Bull Urooncol 2012; 11: 85-91)

Bosniak Tip III ve Tip IV Renal Kistlerin Klinik ve Patolojik Özellikleri: Altı Yıllık Deneyimimiz

(Bull Urooncol 2015; 14: 174-177)

İnsidental Seminal Vezikül Amiloidozu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 41-43)

İnvaziv Üretelyal Mesane Kanseri Nedeniyle Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Histopatolojik İncelemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 61-64)

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Patoloji Sonucu ile Ağrı Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 86-89)

Prostat Biyopsisi Öyküsü Olan Hastalarda Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Rebiyopsisi Sırasında Ağrı Skorları Değişiyor mu?

(Bull Urooncol 2017; 16: 4-7)

Prostat Kanseri Tedavisinde ‘Nanoteknoloji Uygulamaları’

(Bull Urooncol 2015; 14: 150-155)
Bostancı

Yakup Bostancı

Prostat kanserinde PSA dışı tümör belirteçleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 96-102)

Lokalize prostat kanseri küratif tedavisinde cerrahi tedavi seçeneklerinin kritik analizi: açık, laparoskopik, robotik radikal prostatektomi

(Bull Urooncol 2011; 10: 47-50)
Boyacı

Ceren Boyacı

Paratestiküler Tümörler ve Klinikopatolojik Yaklaşım

(Bull Urooncol 2015; 14: 271-277)
Boylu

Uğur Boylu

Üriner diversiyonların komplikasyonları ve tedavisi

(Bull Urooncol 2005; 4: 11-15)
Bozacı

Ali Cansu Bozacı

Primer radyoterapi sonrası nüks olan hastalarda kurtarıcı (salvage) radikal prostatektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 137-141)

Periprostatik alan anatomisi ve sinir koruyucu radikal prostatektomi tekniği

(Bull Urooncol 2012; 11: 119-123)
Bozkurt

Halil İbrahim Bozkurt

Primer Üreter Karsinomunu Taklit Eden Sigmoid Adenokarsinomunun Üretere Geç Dönem Metastazı: Olgu Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 252-254)

Dijital Rektal Muayene PSA ≤4 ng/ml Olan Hastalarda Biyopsi Kararı Vermede Ne Kadar Önemli?

(Bull Urooncol 2015; 14: 1-4)

Bosniak Tip III ve Tip IV Renal Kistlerin Klinik ve Patolojik Özellikleri: Altı Yıllık Deneyimimiz

(Bull Urooncol 2015; 14: 174-177)

Tüberküloz Epididimo-Orşitler Testis Tümörlerini Taklit Edebilir

(Bull Urooncol 2015; 14: 178-180)

Sigmoid Kolon Divertikülüne Sekonder Gelişen Mesane Tümörünü Taklit Eden Mesanenin Enflamatuvar Psödotümörü

(Bull Urooncol 2015; 14: 241-242)

RCC ve lenfadenektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 205-209)

Laparoskopik adrenalektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 219-226)

Düşük riskli prostat kanserinde aktif izlem

(Bull Urooncol 2013; 12: 76-79)

Lokal İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Adjuvan ve Neoadjuvan Hedefe Yönelik Tedaviler

(Bull Urooncol 2014; 13: 139-145)

Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 187-189)

Paratestiküler Vasküler Leiomyom (Anjioleiomyom) Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 190-191)

Germ Hücreli Tümör Tedavisine Yanıt Veren İndifferansiye Trofoblastik Mesane Tümörü Olgusu

(Bull Urooncol 2014; 13: 258-260)

Radikal Prostatektomi Sonrası Ekstraprostatik Yayılım ve Seminal Vezikül İnvazyonu Saptanan Hastaların Prostat İğne Biyopsisinde Perinöral İnvazyon Varlığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 5-7)

Penil Schwannoma: Nadir Bir Olgu

(Bull Urooncol 2015; 14: 71-73)

Prostat Biyopsi 2014: TRUS, MRG/TRUS Füzyon? Transrektal? Transperineal?

(Bull Urooncol 2015; 14: 128-135)

Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 330-332)

Prostat İğne Biyopsisi Öncesi Hormonal Değerlendirme ile Lokal İleri Prostat Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2016; 15: 52-56)

İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların Tekrar Biyopsi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 57-60)

Tedavi Öncesi Testosteron Düzeyinin Prostat Kanseri Risk Gruplarındaki Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 98-102)

Prostat Spesifik Antijen Dansitesinin Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Tedavi Gerekliliğini Öngörmedeki Rolü

(Bull Urooncol 2016; 15: 103-106)

D’Amico Düşük-Risk ve Orta-Risk Grubundaki Hastalarda Evre ve Derece Yükselmesi ile İlişkili Preoperatif Faktörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 148-153)

Radikal Prostatektomi Materyalindeki Tümör Dansitesinin Preoperatif Prediktif Faktörler ve Biyokimyasal Rekürrens ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 46-50)
Bozlu

Murat Bozlu

Minimal invaziv BPH tedavileri ve konvansiyonel tedavilerin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2010; 9: 33-37)

Monopolar TURP sona mı eriyor? BPH'da cerrahi tedavide son durum

(Bull Urooncol 2009; 8: 34-37)

Prostat biyopsilerinin klinik yorumu

(Bull Urooncol 2007; 6: 8-11)

Hormona dirençli prostat kanseri hastalarında dosetaksel, estramustin fosfat ve karboplatin kombinasyonunun Faz-2 çalışması

(Bull Urooncol 2007; 6: 36-38)

Finasterid'in prostat spesifik antijen üzerine olan etkisi tekrarlayan prostat biyopsilerini azaltmak için kullanılabilir mi?

(Bull Urooncol 2006; 5: 26-27)

Yüksek riskli T1 mesane kanserli hastalarda transüretral rezeksiyon sonrasında radyokemoterapi: intravezikal tedavi veya erken sistektomiye alternatif olabilir mi?

(Bull Urooncol 2006; 5: 29-30)
Bulut

Ender Cem Bulut

Adrenalektomi Yapılan Hastaların Klinik, Onkolojik, Fonksiyonel ve Cerrahi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 129-135)

Kadın sistektomisinde histerektomi ve vajinal kaf çıkarma ayrılmaz bir parça mıdır? Neden?

(Bull Urooncol 2011; 10: 45-47)
Büber

Esra Büber

Mesane kanser tedavisinde mikobakterilerin önemi

(Bull Urooncol 2012; 11: 41-45)
Büyükalpelli

Recep Büyükalpelli

Prostat kanserinde ağrı ve tedavisi

(Bull Urooncol 2009; 8: 7-13)

Lokalize prostat kanserinin cerrahi tedavisi sonrası 1. yılda yaşam kalitesi, cinsel fonksiyon ve karardan pişmanlık

(Bull Urooncol 2007; 6: 36-40)

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2005; 4: 24-25)

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2004; 3: 32-33)
Anasayfa Arşiv Arama Menü