YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Çağlar

Hale Başak Çağlar

Evre I seminomda güncel tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2006; 5: 7-11)
Çakan

Murat Çakan

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-7)
Çakar

Burcu Çakar

Metastatik mesane kanseri sistemik tedavisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 79-83)
Çakmak

Özgür Çakmak

Erkekte Mesane Leiomyomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 167-169)
Çal

Ahmet Çağ Çal

Parsiyel Nefrektomi Sonrası Renal İskeminin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi

(Bull Urooncol 2015; 14: 219-222)

Hangi adrenal kitlelere cerrahi ve nasıl?

(Bull Urooncol 2013; 12: 214-218)

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde androjen sentezini ve androjen reseptörünü hedef alan yeni tedavi seçenekleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 106-110)

Robotik cerrahi çağında prostat kanseri

(Bull Urooncol 2012; 11: 150-155)

Üst üriner sistem kanserlerinde belirteçler

(Bull Urooncol 2012; 11: 27-29)

Hormon resistan prostat kanserinde sipuleucel-T immünoterapisi

(Bull Urooncol 2010; 9: 76-79)

Androjen baskılama tedavisinin prostat kanserli hastalardaki yan etkileri

(Bull Urooncol 2006; 5: 3-7)

İleri evre prostat kanseri hastalarında destek tedavisi gerektiren sorunlar

(Bull Urooncol 2006; 5: 12-16)

Parsiyel sistektomi: Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi deneyiminin güncel değerlendirmesi ve olgu seçimi konusunda öneriler

(Bull Urooncol 2005; 4: 24-25)

Hormona refrakter prostat kanserinde tedavi

(Bull Urooncol 2004; 3: 14-21)

Altıncı Ankara Üroonkoloji Kursu'ndan İzlenimler

(Bull Urooncol 2004; 3: 30-31)

Ege üniversitesi tıp fakültesi üroloji anabilim dalı tarihçesi ve üro-onkolojik geçmişi

(Bull Urooncol 2003; 2: 21-25)
Çam

H. Kamil Çam

Benign prostat hiperplazisi ve yaşam kalitesi

(Bull Urooncol 2005; 4: 25-27)

Antikolinerjik ve alfa-1 reseptör blokör kombinasyonu tedavisi

(Bull Urooncol 2013; 12: 251-254)

Testis kanserlerinde tedavi alternatiflerinin yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2013; 12: 271-275)

Lazer prostatektomi yaşam kalitesi açısından avantajlı mıdır?

(Bull Urooncol 2013; 12: 276-278)

Bir toplum hastalığı olarak Benign Prostat Hiperplazisi: Eşlerin yaşam kalitesi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 59-60)

Benign prostat hiperplazisinde medikal tedavide yeni olasılık: Üçlü kombinasyon

(Bull Urooncol 2010; 9: 15-18)

Benign prostat hiperplazisinde yaşam kalitesi neden önemlidir ve nasıl ölçülür?

(Bull Urooncol 2009; 8: 21-24)

Benign prostat hiperplazisinde fitoterapi

(Bull Urooncol 2008; 7: 33-37)

Robotik Prostatektomi: Yaşam Kalitesi Açısından Avantaj Sağlıyor mu?

(Bull Urooncol 2014; 13: 241-243)

Prostat Kanserinde Hormonal Tedaviye Yaşam Kalitesi Açısından Bir Bakış

(Bull Urooncol 2015; 14: 317-320)

Ürolojik Radikal Cerrahi Sonrası Erken Mobilizasyonun Etkinliği

(Bull Urooncol 2015; 14: 324-326)

Prostat Karsinosarkomu: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 67-69)
Çamur

Emre Çamur

Mesane Kanseri Tedavisinde Re-Transüretral Rezeksiyonun Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 94-97)

Parsiyel Nefrektomi Yapılan Renal Kanser Olgularında Yalancı Kapsül Varlığı ve Kalınlığı

(Bull Urooncol 2016; 15: 136-139)
Çamurdan

Özden Çamurdan

Testis Kanserinde Tanı, Evreleme ve Takipte Görüntülemenin Rolü

(Bull Urooncol 2017; 16: 51-56)
Çebi Olgun

Deniz Çebi Olgun

Mesane kanserlerinde tanıyı kolaylaştırıcı radyolojik yöntemler

(Bull Urooncol 2013; 12: 54-57)
Çelebi

İlhan Çelebi

Benign Prostat Hiperplazisi: Tanıdan tedaviye önerilmeyenler (tarihsel süreç içerisinde uygulanan ancak şu an önerilmeyen ve kılavuzlarda önerilmeyenler)

(Bull Urooncol 2011; 10: 23-26)

Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 187-189)

Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 330-332)

İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların Tekrar Biyopsi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 57-60)

Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı

(Bull Urooncol 2016; 15: 140-143)
Çelen

İlker Çelen

Aktif İzlem düşük riskli lokalize prostat kanserinde yaşam kalitesini nasıl etkiledi?

(Bull Urooncol 2014; 13: 63-66)

Mesane tümörü takibi amacıyla yapılan kontrol sistoskopilerinin yaşam kalitesine etkisi

(Bull Urooncol 2013; 12: 267-270)

Lokalize prostat kanserinde aktif izlem / izleyerek bekleme ve yaşam kalitesi ilişkisi

(Bull Urooncol 2013; 12: 123-126)

Radikal prostatektomi sonrasında PSA nüksü (yükselen PSA) nasıl yönetilmeli? Tedavi algoritmaları nasıl biçimlendirilmeli?

(Bull Urooncol 2013; 12: 127-131)

Prostat kanserinde eser elementlerin rolü

(Bull Urooncol 2011; 10: 27-32)

Evre 1 testis tümörlerinde izlem politikasının uzun dönem sonuçları; tartışılacak bir şey kaldı mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 59-62)
Çelik

Hüseyin Çelik

Prostatın Nadir Görülen Bir Neoplazisi: Küçük Lenfositik Lenfoma

(Bull Urooncol 2014; 13: 182-183)

RCC ve lenfadenektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 205-209)

Metastatik prostat kanserinde kemik korumada güncelleme: Denosumab, Alfaradin

(Bull Urooncol 2012; 11: 164-167)

Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 184-186)

Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 187-189)

Paratestiküler Vasküler Leiomyom (Anjioleiomyom) Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 190-191)

Germ Hücreli Tümör Tedavisine Yanıt Veren İndifferansiye Trofoblastik Mesane Tümörü Olgusu

(Bull Urooncol 2014; 13: 258-260)

Radikal Prostatektomi Sonrası Ekstraprostatik Yayılım ve Seminal Vezikül İnvazyonu Saptanan Hastaların Prostat İğne Biyopsisinde Perinöral İnvazyon Varlığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 5-7)

Penil Schwannoma: Nadir Bir Olgu

(Bull Urooncol 2015; 14: 71-73)

Prostat Kanseri Hastalarında Diyet ve Yaşam Stili Önerileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 88-93)

Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 330-332)

Prostat İğne Biyopsisi Öncesi Hormonal Değerlendirme ile Lokal İleri Prostat Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2016; 15: 52-56)

Tedavi Öncesi Testosteron Düzeyinin Prostat Kanseri Risk Gruplarındaki Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 98-102)

D’Amico Düşük-Risk ve Orta-Risk Grubundaki Hastalarda Evre ve Derece Yükselmesi ile İlişkili Preoperatif Faktörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 148-153)

Radikal Prostatektomi Materyalindeki Tümör Dansitesinin Preoperatif Prediktif Faktörler ve Biyokimyasal Rekürrens ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 46-50)
Çetin

Serhat Çetin

Adrenalektomi Yapılan Hastaların Klinik, Onkolojik, Fonksiyonel ve Cerrahi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 129-135)
Çetinkaya

Mesut Çetinkaya

Benign Prostat Hiperplazisi ve heredite

(Bull Urooncol 2011; 10: 20-22)

T1c prostat kanserlerine genel bakış

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-8)
Çevik

İbrahim Çevik

Sıcak basması (hot flush) nedir ve nasıl baş edilir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 53-56)

Prostat kanserinde androjen süpresyonu - osteoporoz ilişkisi ve tedavide bifosfonatların rolü

(Bull Urooncol 2003; 2: 2-6)
Çınar

Önder Çınar

Penil Schwannoma: Nadir Bir Olgu

(Bull Urooncol 2015; 14: 71-73)

Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı

(Bull Urooncol 2016; 15: 140-143)
Çıtamak

Burak Çıtamak

Radikal Sistektomi Cerrahisinin Kalitesi Nasıl Ölçülebilir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 70-74)

Kemoterapi Sonrası Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu

(Bull Urooncol 2014; 13: 169-175)

Lokal İleri Böbrek Hücreli Kanserlerde Lenf Nodu Diseksiyonu ve Adrenalektomi

(Bull Urooncol 2015; 14: 207-209)
Çiçek

Mehmet Çağatay Çiçek

Evre 1 testis tümörünün ideal takibi nasıl olmalı, yenilikler var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 63-67)

Prostat kanserinin hormonal tedavisinde ve önlemede 5α-redüktaz inhibitörlerinin rolü

(Bull Urooncol 2014; 13: 50-53)

Transrektal Ultrason Klavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde Uygulanan Periprostatik Sinir Blokajında Uygun Prilokain Dozu: Doz Hesaplamada Yeni Bir Yaklaşım

(Bull Urooncol 2016; 15: 13-17)
Çimen

Serhan Çimen

Prostatın Nadir Görülen Bir Neoplazisi: Küçük Lenfositik Lenfoma

(Bull Urooncol 2014; 13: 182-183)

Üreter Tümörüne Bağlı Dev Hidronefroz ve Afonksiyone Böbrek: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 171-173)
Çitgez

Sinharib Çitgez

Aktif İzlem düşük riskli lokalize prostat kanserinde yaşam kalitesini nasıl etkiledi?

(Bull Urooncol 2014; 13: 63-66)

Testis kanserlerinde tedavi alternatiflerinin yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2013; 12: 271-275)

Non-ürotelyal mesane kanserleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 9-14)

İleri Evre Renal Hücreli Karsinomda Hedefe Yönelik Tedavi Çağında Yaşam Kalitesi Tartışmaları

(Bull Urooncol 2015; 14: 321-323)
Çoban

Gürkan Çoban

Benign prostat hiperplazisi ve progresyonunda risk faktörleri

(Bull Urooncol 2009; 8: 9-15)

Total Prostat Spesifik Antijen <10 ng/mL Olan Hastalarda Prostat Kanseri Teşhisinde Prostat Spesifik Antijen Dansitesi Daha mı Önemlidir?

(Bull Urooncol 2015; 14: 83-87)

Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi-İlk Deneyimlerimiz

(Bull Urooncol 2016; 15: 8-12)
Çömez

Dr. Kaan Çömez

Mesane Kanseri Erken Tanı ve Tedavisinde Toplumsal Farkındalık: Yaş ve Eğitim Düzeyinin Önemi

(Bull Urooncol 2017; 16: 12-16)

Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 187-189)

Paratestiküler Vasküler Leiomyom (Anjioleiomyom) Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 190-191)

Bifosfonat Kullanımına Bağlı Mandibulada Osteonekroz: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 255-257)

Prostat Biyopsi 2014: TRUS, MRG/TRUS Füzyon? Transrektal? Transperineal?

(Bull Urooncol 2015; 14: 128-135)

Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 330-332)

İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların Tekrar Biyopsi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 57-60)

Prostat Spesifik Antijen Dansitesinin Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Tedavi Gerekliliğini Öngörmedeki Rolü

(Bull Urooncol 2016; 15: 103-106)
Anasayfa Arşiv Arama Menü