YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Dalbagni

Guido Dalbagni

Defining bacillus calmette-guerin refractory superficial bladder tumors

(Bull Urooncol 2004; 3: 24-25)
Damar

Dr. Erman Damar

Nadir Bir Tümör: Prostat Nöroendokrin Karsinomu Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 31-33)
Değer

Dr. Doğan Değer

Mesane Kanseri Erken Tanı ve Tedavisinde Toplumsal Farkındalık: Yaş ve Eğitim Düzeyinin Önemi

(Bull Urooncol 2017; 16: 12-16)
Değirmenci

Dr. Tansu Değirmenci

Prostat Biyopsisi Öyküsü Olan Hastalarda Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Rebiyopsisi Sırasında Ağrı Skorları Değişiyor mu?

(Bull Urooncol 2017; 16: 4-7)

TUR-M operasyonları muayenehane ortamında lokal anestezi ile yapılabilir mi?

(Bull Urooncol 2012; 11: 52-54)

Nefron Koruyucu Cerrahi Sonrası Cerrahi Sınır Pozitifliği Olan Hastalara Yaklaşım

(Bull Urooncol 2014; 13: 165-168)

Dijital Rektal Muayene PSA ≤4 ng/ml Olan Hastalarda Biyopsi Kararı Vermede Ne Kadar Önemli?

(Bull Urooncol 2015; 14: 1-4)

On Yedi Yaşında Erkek Hastada Ürotelyal Mesane Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 77-78)

Tüberküloz Epididimo-Orşitler Testis Tümörlerini Taklit Edebilir

(Bull Urooncol 2015; 14: 178-180)

İnsidental Seminal Vezikül Amiloidozu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 41-43)

İnvaziv Üretelyal Mesane Kanseri Nedeniyle Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Histopatolojik İncelemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 61-64)

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Patoloji Sonucu ile Ağrı Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 86-89)
Değirmencioğlu

Serkan Değirmencioğlu

Testis tümörü kemoterapisinde yenilikler

(Bull Urooncol 2011; 10: 75-81)
Deliktaş

Hasan Deliktaş

Yüksek riskli lokalize prostat kanserinde radikal prostatektomi endikasyonları ve sonuçları

(Bull Urooncol 2013; 12: 132-136)

Yüksek Risk Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi ve Lenfadenektomi: Cerrahi Teknik, Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar

(Bull Urooncol 2015; 14: 113-119)
Demir

Gökhan Demir

Testis tümörlerinin sistemik kemoterapisine bağlı erken ve geç yan etkiler

(Bull Urooncol 2008; 7: 10-14)

Kas invaziv mesane kanserinde neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2013; 12: 58-63)

Laparoskopik adrenalektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 219-226)

Düşük riskli prostat kanserinde aktif izlem

(Bull Urooncol 2013; 12: 76-79)

Benign Prostat Hiperplazisi ve erektil disfonksiyon bilikteliği, benign prostat hiperplazisinde güncel tedavi yaklaşımları: PDE-5 inhibitörleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 62-64)

Lokal İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Adjuvan ve Neoadjuvan Hedefe Yönelik Tedaviler

(Bull Urooncol 2014; 13: 139-145)

Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 184-186)

Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 187-189)

Radikal Prostatektomi Sonrası Ekstraprostatik Yayılım ve Seminal Vezikül İnvazyonu Saptanan Hastaların Prostat İğne Biyopsisinde Perinöral İnvazyon Varlığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 5-7)

Penil Schwannoma: Nadir Bir Olgu

(Bull Urooncol 2015; 14: 71-73)

Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 330-332)

Prostat İğne Biyopsisi Öncesi Hormonal Değerlendirme ile Lokal İleri Prostat Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2016; 15: 52-56)

İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların Tekrar Biyopsi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 57-60)

Tedavi Öncesi Testosteron Düzeyinin Prostat Kanseri Risk Gruplarındaki Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 98-102)

Prostat Spesifik Antijen Dansitesinin Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Tedavi Gerekliliğini Öngörmedeki Rolü

(Bull Urooncol 2016; 15: 103-106)

Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı

(Bull Urooncol 2016; 15: 140-143)

D’Amico Düşük-Risk ve Orta-Risk Grubundaki Hastalarda Evre ve Derece Yükselmesi ile İlişkili Preoperatif Faktörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 148-153)

Radikal Prostatektomi Materyalindeki Tümör Dansitesinin Preoperatif Prediktif Faktörler ve Biyokimyasal Rekürrens ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 46-50)

Laparoskopik adrenalektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 219-226)
Demirbaş

Murat Demirbaş

Total Prostat Spesifik Antijen <10 ng/mL Olan Hastalarda Prostat Kanseri Teşhisinde Prostat Spesifik Antijen Dansitesi Daha mı Önemlidir?

(Bull Urooncol 2015; 14: 83-87)

Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi-İlk Deneyimlerimiz

(Bull Urooncol 2016; 15: 8-12)
Demirci

Hakan Demirci

Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi-İlk Deneyimlerimiz

(Bull Urooncol 2016; 15: 8-12)
Demirdağ

Çetin Demirdağ

Testis kanserlerinde tedavi alternatiflerinin yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2013; 12: 271-275)

İleri yaş erkeklerde alt üriner sistem semptomlarının medikal tedavisi

(Bull Urooncol 2008; 7: 28-32)
Demirel

Hüseyin Cihan Demirel

İntravezikal tedavilere yardımcı yöntemler

(Bull Urooncol 2011; 10: 13-17)
Demirer

Zafer Demirer

Nadir Bir Olgu: Sağ İnmemiş Testis ve Sağ İnguinal Herniye İpsilateral Renal Agenezi ve Seminal Vezikül Agenezisinin Eşlik Ettiği Kontralateral Testiste Seminoma

(Bull Urooncol 2016; 15: 123-126)
Demirkazık

Ahmet Demirkazık

Prostat kanserinde hedefe yönelik tedavinin yeri

(Bull Urooncol 2010; 9: 64-68)
Demirkesen

Oktay Demirkesen

İleri yaş erkeklerde alt üriner sistem semptomlarının medikal tedavisi

(Bull Urooncol 2008; 7: 28-32)

Üroonkolojik böbrek cerrahisinde laparoskopi

(Bull Urooncol 2005; 4: 5-10)
Demirtaş

Abdullah Demirtaş

Seminomlarda primer kemoterapi sonrası residüel kitlelere yaklaşım

(Bull Urooncol 2009; 8: 59-62)
Demiryoğuran

Serkan Demiryoğuran

Gastronomi BPH riskini etkiliyor mu? BPH ve obezite ilişkisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 282-284)

Yüzeyel mesane tümörlerinde kemo-immunoterapi sonrası nüks

(Bull Urooncol 2005; 4: 9-14)
Deveci

Artuner Deveci

Kanser tanısı intihara yol açar mı? Risk algılama ve azaltımı nasıl yapılabilir?

(Bull Urooncol 2012; 11: 311-315)

Küçük Hücreli Prostat Kanseri: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 238-240)
Dikici

Atilla Süleyman Dikici

Mesane kanserlerinde tanıyı kolaylaştırıcı radyolojik yöntemler

(Bull Urooncol 2013; 12: 54-57)
Dillioğlugil

Özdal Dillioğlugil

Aktif İzlem: Lokalize Prostat Kanserinde Hakettiği İlgiyi Bekleyen Tedavi Modalitesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 41-45)

Böbrek hücreli kanser evrelemesi: 2010 TNM sınıflandırma sistemi ve Türkiye geçerliliği

(Bull Urooncol 2012; 11: 206-211)

Sıcak basması (hot flush) nedir ve nasıl baş edilir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 53-56)

Testis tümörü

(Bull Urooncol 2005; 4: 20-23)
Dirim

Ayhan Dirim

Benign prostat hiperplazi'nin cerrahi tedavisinde monopolar ve bipolar transüretral prostat rezeksiyonu

(Bull Urooncol 2012; 11: 265-269)

Benign Prostat Hiperplazisi'nde doğal seyir

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-10)

Lokalize prostat kanserinde yakın izlem için ideal hasta tanımı ve yakın izlem çalışmalarının klinik uygulamayı etkileyen sonuçları

(Bull Urooncol 2011; 10: 41-46)

Benign prostat hiperplazisi'nde ultrason takibinin rolü

(Bull Urooncol 2010; 9: 8-14)

TRUS biyopsi hazırlığı nasıl yapılmalıdır?

(Bull Urooncol 2010; 9: 26-30)

Benign prostat hiperplazisine güncel tıbbi yaklaşımda fitoterapinin rolü var mı?

(Bull Urooncol 2009; 8: 29-33)

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yüksek Risk Varlığında Cerrahi Yöntemler

(Bull Urooncol 2015; 14: 290-295)

Mesane Kanserinde Senkron ve Metakron Sekonder Tümörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 31-37)
Divrik

R. Taner Divrik

Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde fotoselektif prostat vaporizasyonu (GREEN LIGHTTM)

(Bull Urooncol 2010; 9: 75-79)

İkinci TUR

(Bull Urooncol 2013; 12: 18-21)

Yeni tanı alan pT1 ürotelyal karsinomlu hastalarda rutin ikinci transüretral rezeksiyonun yineleme, ilerleme ve hastalığa özgü sağkalım üzerine etkileri: prospektif randomize klinik çalışma

(Bull Urooncol 2011; 10: 58-61)

Retur, tekrarlanan tur, ikinci bakış, ikinci tur, tekrar tur. Yapılmalı mı, ne zaman yapılmalı, nasıl yapmalı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 30-34)

Yüksek riskli prostat kanserine yaklaşım

(Bull Urooncol 2008; 7: 13-19)

Radikal prostatektomi örneklerindeki küçük hacimli kanserlerin (0,5 ml.den küçük) ameliyat öncesi belirlenmesi

(Bull Urooncol 2005; 4: 26-27)

Böbrek tümörü

(Bull Urooncol 2005; 4: 30-33)

Prostat kanseri için koruyucu ilaç yaklaşımları ‘chemoprevention-ilaçlar'

(Bull Urooncol 2005; 4: 12-15)
Dizdar

Ömer Dizdar

Lenf nodu pozitif mesane kanserinde Adjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2010; 9: 61-64)
Doğan

Ümit Doğan

Alfa Blokör Tedavisi ve Gevşek İris Sendromu

(Bull Urooncol 2015; 14: 312-316)
Doğan Ekici

A. Işın Doğan Ekici

Mesane tümörü belirleyicileri ve sitolojinin yeri

(Bull Urooncol 2005; 4: 15-18)
Doğanca

Tünkut Doğanca

EAU ve AUA kılavuzluğunda prostat kanseri, tarama ve tanı 2013 güncellemesinin değerlendirilmesi ve pratik sonuçları

(Bull Urooncol 2014; 13: 15-20)

Böbrek kitlelerinde biyopsinin dünü bugünü ve yarını

(Bull Urooncol 2011; 10: 16-20)
Doğantekin

Engin Doğantekin

Küçük böbrek tümörlerine yaklaşım: 2011 yılında neredeyiz?

(Bull Urooncol 2011; 10: 21-26)
Doluoğlu

Ömer Gökhan Doluoğlu

Genişletilmiş lenfadenektomi standart bir tedavi olmalı mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 48-50)

Bosniak 3-4 renal kistlerde biyopsinin gereklilik ve sınırlamaları

(Bull Urooncol 2010; 9: 40-42)
Dönmez

İbrahim Dönmez

Mesane kanserinde idrar belirteçlerinin son durumu nedir?

(Bull Urooncol 2012; 11: 19-26)

BPH prevalansı ve ülke gerçekleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 11-14)
Dönmezer

Serhat Dönmezer

BPH cerrahi tedavisinde lazerler transüretral rezeksiyonun yerini alabilecek mi?

(Bull Urooncol 2013; 12: 255-262)
Dündar

Gökçe Dündar

Bellini Kanal Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 170-173)

Metastatik Prostat Kanserinde Aralıklı veya Devamlı Androjen Baskılama Tedavisi: Derleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 97-101)
Düşmez Apa

Duygu Düşmez Apa

2005 Uluslararası Urolojik Patoloji Grubu (ISUP) Prostat Karsinomu Gleason Derecelendirmesi Konsensus Konferansı

(Bull Urooncol 2006; 5: 22-25)
Anasayfa Arşiv Arama Menü