YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Ebiloğlu

Turgay Ebiloğlu

Retroperitoneal Liposarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 74-76)
Ediz

Caner Ediz

İnsidental Prostat Kanserine Eşlik Eden Histopatolojik Parametreler

(Bull Urooncol 2016; 15: 48-51)
Eken

Alper Eken

Küçük renal tümörlü hastalara yaklaşım

(Bull Urooncol 2008; 7: 13-16)
Ekici

Mithat Ekici

Testisin Seks Kord/Stromal Tümörlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları

(Bull Urooncol 2014; 13: 153-156)

İntravezikal BCG tedavisi gerekli ve/veya yeterli midir?

(Bull Urooncol 2013; 12: 22-25)

Yüzeyel mesane kanseri tedavisinde BCG tedavisinin etkinliğini öngörmek mümkün müdür? Belirteçler var mıdır?

(Bull Urooncol 2012; 11: 46-51)

Mesane kanseri; Karsinoma İn Situ (CIS)

(Bull Urooncol 2011; 10: 9-12)

Sistektomi adayını evrelemek için yeni bir şey var mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 40-44)

Mesane kanseri takibinde sistoskopi aralıkları nasıl veya kimlerde uzatılabilir?

(Bull Urooncol 2009; 8: 3-8)

Testis tümörlerinde retroperiton dışı nüksler ve tedavisi

(Bull Urooncol 2008; 7: 15-22)

Mesane kanserli hastalarda gemcitabin ile cisplatin kombinasyonunun, metotrexate, vinblastin, doxorubicine ve cisplatin kombinasyonu ile uzun süreli hayatta kalım süresi sonuçlarının randomize karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2007; 6: 25-27)

Prostat spesifik antijen tabanlı tarama ile tanı konulan prostat kanserinin patolojik özellikleri

(Bull Urooncol 2006; 5: 27-29)

Mesane tümörü belirleyicileri ve sitolojinin yeri

(Bull Urooncol 2005; 4: 15-18)
Ekin

Rahmi Gökhan Ekin

Türkiye verilerine göre prostat kanseri taranmalı mı?

(Bull Urooncol 2013; 12: 71-75)
Ekren

Fatih Ekren

Üriner diversiyonlu hastalarda taş hastalığı

(Bull Urooncol 2008; 7: 18-23)
Ener

Kemal Ener

Açık parsiyel nefrektomide kullanılan hemostatik ajanlar

(Bull Urooncol 2012; 11: 230-233)
Erdem

Havva Erdem

Prostat Karsinosarkomu: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 67-69)

Mesane Kanseri Tedavisinde Re-Transüretral Rezeksiyonun Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 94-97)

Radikal Sistektomi Sonrası Üriner İntesinal Diversiyonlarda Gelişen Metabolik Değişiklikler

(Bull Urooncol 2015; 14: 33-37)
Erdoğan

Abdullah Erdoğan

Erişkin Erkek Hastada Kistik Nefroma

(Bull Urooncol 2016; 15: 83-85)

Üriner diversiyon uygulanacak hastalarda bağırsak hazırlığı ve antibiyotik profilaksisi

(Bull Urooncol 2005; 4: 12-15)

Mesanenin Tümör Benzeri Lezyonları

(Bull Urooncol 2015; 14: 254-257)

İmmünohistokimyasal Çalışma ile Prostat Karsinomunda Siklooksijenaz-2 Ekspresyonunun: Apopitozis ve Anjiyogenezis ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 144-147)
Erdoğar

Nazlı Erdoğar

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinin Tedavisinde Nanopartiküllerin Rolü

(Bull Urooncol 2015; 14: 61-66)
Erdoğru

Tibet Erdoğru

Laparoskopik radikal prostatektomi onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar

(Bull Urooncol 2005; 4: 7-11)

Transperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi-I Heilbronn tekniği: teknik özellikler

(Bull Urooncol 2004; 3: 2-9)
Eren

Dr. Feyzullah Eren

Mesane Kanseri Erken Tanı ve Tedavisinde Toplumsal Farkındalık: Yaş ve Eğitim Düzeyinin Önemi

(Bull Urooncol 2017; 16: 12-16)
Ergani

Batuhan Ergani

Primer Mesane Kanseri Tanısı Alan Hastaların Cinsiyet ve Yaş Farklılığının Patolojik Sonuçlara Etkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 81-85)
Ergen

Ali Ergen

Malign Olmayan Mesane Hastalıklarında Skuamöz Metaplazinin Yeri ve Yönetimi

(Bull Urooncol 2017; 16: 38-41)

Germ Hücreli Neoplazinin Nadir Bir Prezentasyonu: Persistan Müllerian Kanal Sendromu

(Bull Urooncol 2017; 16: 101-104)
Ergin

Giray Ergin

Retroperitoneal Liposarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 74-76)

Küçük Hücreli Prostat Kanseri: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 238-240)
Ergül

Mehmet Ali Ergül

İleri yaş erkeklerde görülen testis tümörleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 186-193)
Ergün

Osman Ergün

Klinik evre I non-seminamatöz germ hücreli testis tümöründe güncel durum

(Bull Urooncol 2012; 11: 181-184)

Prostat kanser teşhisinde PCA3

(Bull Urooncol 2010; 9: 68-71)
Erkan

Erkan Erkan

Prostat kanserinde neoadjuvan ve adjuvan tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2011; 10: 63-69)

Testis tümörlerinde skrotal kirlenme: ne yapmalı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 15-18)

Testis tümöründe tedavi öncesi infertilite, ne yapmalı?

(Bull Urooncol 2009; 8: 70-76)
Erkut

Nergiz Erkut

Primer Adrenal Lenfoma: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 105-107)
Eroğlu

Alper Eroğlu

Mesane kanserli hastalarda gemcitabin ile cisplatin kombinasyonunun, metotrexate, vinblastin, doxorubicine ve cisplatin kombinasyonu ile uzun süreli hayatta kalım süresi sonuçlarının randomize karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2007; 6: 25-27)

Adrenalektomi Yapılan Hastaların Klinik, Onkolojik, Fonksiyonel ve Cerrahi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 129-135)
Erol

Ali Erol

BPH cerrahi tedavisinde lazerler transüretral rezeksiyonun yerini alabilecek mi?

(Bull Urooncol 2013; 12: 255-262)

Böbrek kanserinde radyofrekans ablasyon sonuçları

(Bull Urooncol 2007; 6: 24-28)
Erözenci

Ahmet Erözenci

Kılavuzu karga olanın...

(Bull Urooncol 2008; 7: 3-6)

Non-ürotelyal mesane kanserleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 9-14)

Kuramlar geçici, kurbağalar kalıcıdır

(Bull Urooncol 2005; 4: 3-4)

Mesane ve üst üriner sistem tümörü

(Bull Urooncol 2004; 3: 21-23)

Prostat spesifik antijen ve tarama çalışmaları Tarama konusundaki ikilemler

(Bull Urooncol 2004; 3: 10-21)

Guideline'lar – gerekli mi, klinik yaklaşımlarda etkinler mi?

(Bull Urooncol 2004; 3: 9-12)

2003 yılında üroonkoloji derneği

(Bull Urooncol 2003; 2: 26-0)
Ersev

Ayşe Ersev

Benign prostat hiperplazisi histopatolojisinde prostatit bir sonuç mu yoksa bir eşlikçi mi?

(Bull Urooncol 2009; 8: 44-46)

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde termoterapi yöntemler

(Bull Urooncol 2010; 9: 46-48)

Benign prostat hiperplazisi histopatolojisinde prostatit bir sonuç mu yoksa bir eşlikçi mi?

(Bull Urooncol 2009; 8: 44-46)
Erşahin

Veli Erşahin

İdame BCG kime uygulanmalı nasıl uygulanmalı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 21-22)
Ertek

Mehmet Şirin Ertek

Metastatik Prostat Kanserinde Aralıklı veya Devamlı Androjen Baskılama Tedavisi: Derleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 97-101)
Ertoy Baydar

Dilek Ertoy Baydar

Malign Olmayan Mesane Hastalıklarında Skuamöz Metaplazinin Yeri ve Yönetimi

(Bull Urooncol 2017; 16: 38-41)

Germ Hücreli Neoplazinin Nadir Bir Prezentasyonu: Persistan Müllerian Kanal Sendromu

(Bull Urooncol 2017; 16: 101-104)
Ertürk

Zeliha Ertürk

Mesane Kanseri için İmmünoterapötik Potansiyele Sahip Mycobacterium Brumae Ekstresi Fraksiyonları

(Bull Urooncol 2017; 16: 70-76)
Eruyar

Ahmet Tuğrul Eruyar

Renal Hücreli Kanserde Fuhrman Çekirdek Derecelendirme Sistemine Güncel Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 157-160)
Eryıldırım

Bilal Eryıldırım

Wilms tümörlerinde tanı ve tedavi prensipleri

(Bull Urooncol 2004; 3: 22-27)
Esen

Adil Esen

Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 184-186)

Germ Hücreli Tümör Tedavisine Yanıt Veren İndifferansiye Trofoblastik Mesane Tümörü Olgusu

(Bull Urooncol 2014; 13: 258-260)

Prostat Spesifik Antijen Dansitesinin Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Tedavi Gerekliliğini Öngörmedeki Rolü

(Bull Urooncol 2016; 15: 103-106)

Benign Prostat Hiperplazisi ve erektil disfonksiyon bilikteliği, benign prostat hiperplazisinde güncel tedavi yaklaşımları: PDE-5 inhibitörleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 62-64)

Patolojik T1a Evreli Şeffaf Hücre Renal Hücreli Kanser Hastalarında Nüksü Öngörmede İnflamasyon Belirteçlerinin Rolünün Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 18-21)

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2004; 3: 32-0)
Esen-Danacı

Ayşen Esen-Danacı

Kanser tanısı intihara yol açar mı? Risk algılama ve azaltımı nasıl yapılabilir?

(Bull Urooncol 2012; 11: 311-315)
Eser

Sultan Eser

Dünya ve Türkiye'de mesane kanseri epidemiyolojisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 1-9)
Eskiçorapçı

Saadettin Eskiçorapçı

Prostat kanseri iç in geliştirilen nomogramlardan hangisini, nasıl kullanalım?

(Bull Urooncol 2012; 11: 85-91)

Böbrek tümörü tedavisinde robotik cerrahi: 2011 yılında neredeyiz?

(Bull Urooncol 2011; 10: 82-85)

Preoperatif nomogramlar radikal prostatektomi kararı vermekte etkin oluyor mu?

(Bull Urooncol 2010; 9: 18-25)

Metabolik sendrom, obezite, diyabet ve hiperkolesteroleminin prostat kanseri ile ilişkileri

(Bull Urooncol 2009; 8: 3-6)

Prostat biyopsisi: 2008 yılında neredeyiz?

(Bull Urooncol 2008; 7: 20-26)

Prostat kanseri ön tanısında prostat spesifik antijen sınırı ne olmalı?

(Bull Urooncol 2002; 1: 2-4)

Prostat Kanserinde Fokal Tedaviler: HIFU Güncel Durum Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 108-112)

Prostat kanserinde fokal tedavi gelecekte standart tedavilerin yerini alabilir mi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 56-62)

Düşük-orta risk prostat kanserinde tedavi seçenekleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 80-85)

Üst üriner sistem ürotelyal karsinomlarında endoskopik tedavi

(Bull Urooncol 2006; 5: 12-16)

Lokalize tedavi sonrası takipte düşük prostat spesifik antijen seviyelerine sahip erkeklerde kemik sintigrafileri gerekli mi?

Are Bone Scans Necessary in Men With Low Prostate Specific Antigen Levels Following Localized Therapy?

(Bull Urooncol 2006; 5: 33-34)

Prostat kanseri

(Bull Urooncol 2005; 4: 28-30)

Testiküler germ hücreli neoplazmlarının geç relapsı: 122 olgunun tanımlayıcı analizi

(Bull Urooncol 2005; 4: 23-24)
Eti

Zeynep Eti

Kanserde ağrı tedavisi

(Bull Urooncol 2005; 4: 16-20)
Evman

Serdar Evman

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)
Anasayfa Arşiv Arama Menü