YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Garayev

Asgar Garayev

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)

Prostat Kanserinde Aktif İzlem: Endikasyonlar Genişleyebilir mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 163-166)
Gemalmaz

Hakan Gemalmaz

Böbrek kanserinde küratif tedavi sonrası izlem prensipleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 194-200)

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde yeni tedavi seçenekleri: denozumab, alpharadin

(Bull Urooncol 2013; 12: 118-122)

Prostat kanseri tanısında PSA'nın eşik değeri kaç olmalı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 92-95)

Prostat kanserinde eşlerin durumu nedir? Yaşam kaliteleri etkileniyor mu?

(Bull Urooncol 2011; 10: 103-107)

İntrakaviter tedavide ümit veren yeni ajanlar ve kullanım prensipleri

(Bull Urooncol 2010; 9: 35-39)

Radikal nefrektomide lenfadenektominin önemi

(Bull Urooncol 2009; 8: 23-26)

Soliter böbrekteki tümör için laparoskopik ve açık parsiyel nefrektomi uygulamalarının karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2008; 7: 43-47)

EORTC Risk tablolarını kullanarak Ta T1 mesane kanserli bireysel hastalarda hastalığın nüks ve progresyonun oranlarının tahmini : yedi EORTC araştırmasından alınan 2596 hastanın ayrıntılı analizi

(Bull Urooncol 2006; 5: 35-37)

Metastatik Olmayan Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Tedavi Yaklaşımları: Derleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 120-127)
Gencer Kutman

Kerem Gencer Kutman

Prostat Kanseri Tedavisinde ‘Nanoteknoloji Uygulamaları’

(Bull Urooncol 2015; 14: 150-155)
Gençbay

Ahmet Gençbay

Renal hücreli karsinomda prognostik faktörler

(Bull Urooncol 2003; 2: 2-10)
Göğüş

Çağatay Göğüş

Fiziksel aktivite üroonkolojik kanser insidansını azaltır mı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 301-304)

BPH tedavisinde bipolar, monopolar TUR'a karşın Lazer (Avantaj ve dezavantajları)

(Bull Urooncol 2010; 9: 49-53)

Lokalize, metastatik ve nüks böbrek tümörlerinde cerrahi nereye kadar?

(Bull Urooncol 2008; 7: 17-25)

Prostat kanseri tanısında PSA 4ng/ml sınırı geçerli midir?

(Bull Urooncol 2006; 5: 6-11)

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)
Gökce

Mehmet İlker Gökce

Vena kava ve adrenal bez tutulumu olan böbrek tümörlerine yaklaşım ve 2012 Türkiye verilerinin yorumu

(Bull Urooncol 2012; 11: 234-239)
Gökçe

Dr. İlker Gökçe

Patolojik T2 Evreli Renal Hücreli Karsinom Olgularında Tümör Boyutunun Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 1-3)

Radikal Sistektomi Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Gerileme ve Bu Gerilemeyi Öngören Faktörlerin Analizi

(Bull Urooncol 2017; 16: 34-37)

BPH tedavisinde bipolar, monopolar TUR'a karşın Lazer (Avantaj ve dezavantajları)

(Bull Urooncol 2010; 9: 49-53)

Radikal Sistektomi Sonrası Gelişen Üst Üriner Sistem Nükslerine Yaklaşım

(Bull Urooncol 2014; 13: 79-83)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Transüretral Mesane Kanseri Rezeksiyonu (TUR-Tm): Nasıl Mükemmelliğe Ulaşılabilinir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 88-92)

Şeffaf Hücreli Renal Hücreli Kanser Olgularında Lenf Nodu Tutulumunun Sağ Kalıma Etkisinin ve Tümör Boyutu ve Derecesinin Lenf Nodu Tutulumunu Öngörmedeki Yerinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 192-195)

Nefron Koruyucu Cerrahi Yapılan Şeffaf Hücre Dışı Renal Hücreli Karsinom Olgularında Sağkalım ve Sağkalımı Öngören Faktörler

(Bull Urooncol 2015; 14: 79-82)

T1a Papiller Renal Hücreli Karsinomlu Bir Olguda Lenf Nodu Metastazı

(Bull Urooncol 2015; 14: 243-244)

Alt Üriner Sistem Semptomları Nedeniyle Tamsulosin ya da Doksazosin Kullanan Hastaların İntraoperatif Gevşek İris Sendromu Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 251-253)

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)

Patolojik T1a Evreli Şeffaf Hücre Renal Hücreli Kanser Hastalarında Nüksü Öngörmede İnflamasyon Belirteçlerinin Rolünün Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 18-21)

Seminom Dışı Testis Tümörlü Hastalarda Postkemoterapötik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu Sırasında Ek Cerrahi Girişimler

(Bull Urooncol 2016; 15: 44-47)

Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Dosetaksel Kemoterapisinin Etkinliği: Tek Merkez Deneyimi

(Bull Urooncol 2017; 16: 77-80)

Alt Üriner Sistem Semptomları Nedeniyle Tamsulosin ya da Doksazosin Kullanan Hastaların İntraoperatif Gevşek İris Sendromu Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 251-253)
Göker

Erdem Göker

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde yeni tedavi seçenekleri: kabazitaksel, spilosel-T

(Bull Urooncol 2013; 12: 115-117)

Metastatik mesane kanseri sistemik tedavisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 79-83)
Gökkaya

C. Serkan Gökkaya

Parsiyel sistektomiyi unuttuk mu?

(Bull Urooncol 2011; 10: 41-44)

Benign Prostat Hiperplazisinin Genetik Etiyolojik Temelleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 299-302)
Gököz Doğu

Gamze Gököz Doğu

Testis tümörü kemoterapisinde yenilikler

(Bull Urooncol 2011; 10: 75-81)
Göktaş

Serdar Göktaş

Postprostatektomi darlıklarının tanısı ve tedavisi

(Bull Urooncol 2011; 10: 48-51)

Nefrektomi sonrası metastazlarda gerileme. Şehir efsanesi mi gerçek mi?

(Bull Urooncol 2010; 9: 47-49)

Testis tümörlerinde organ koruyucu cerrahi

(Bull Urooncol 2009; 8: 52-58)

Benign Prostat Hiperplazisinde Fitoterapi

(Bull Urooncol 2014; 13: 236-240)

Radikal Sistektomide Karşıtlıklar: Laparoskopik ve Robotik Cerrahi ile Açık Cerrahinin Meta-Analiz ve Sistemik Analizler Eşliğinde Karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2016; 15: 107-112)
Gönül

İpek Işık Gönül

Pozitif Cerrahi Sınırın Uzunluğu ve Tümör Derecesinin Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Nükse Etkisi Var mıdır?

(Bull Urooncol 2017; 16: 86-91)
Gönülalan

Umut Gönülalan

Benign Prostat Hiperplazisinde ürodinamik çalışmalar: kime ve ne zaman?

(Bull Urooncol 2013; 12: 237-241)

Etyopatogenez ve tedavi hedefi olarak prostatik inflamasyon

(Bull Urooncol 2013; 12: 247-250)

Benign Prostat Hiperplazisi'nin tanı, tedavi ve takibinde görüntüleme yöntemlerinin yeri var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 55-58)

Transrektal Ultrason Klavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde Uygulanan Periprostatik Sinir Blokajında Uygun Prilokain Dozu: Doz Hesaplamada Yeni Bir Yaklaşım

(Bull Urooncol 2016; 15: 13-17)

Radikal Sistektomi Sonrası Yapılan Üriner Diversiyonların Kısa ve Uzun Dönem Komplikasyonları

(Bull Urooncol 2016; 15: 113-118)
Gören

Mehmet Reşit Gören

İntraoperatif gevşek (floppy) iris sendromu

(Bull Urooncol 2011; 10: 52-54)

Yüksek karbonhidratın, yağdan zengin beslenmenin ve statinlerin benign prostat hiperplazi ile ilişkisi

(Bull Urooncol 2009; 8: 25-28)
Görümlü

Gürbüz Görümlü

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde yeni tedavi seçenekleri: kabazitaksel, spilosel-T

(Bull Urooncol 2013; 12: 115-117)
Görür

Sadık Görür

Finasterid'in prostat spesifik antijen üzerine olan etkisi tekrarlayan prostat biyopsilerini azaltmak için kullanılabilir mi?

(Bull Urooncol 2006; 5: 26-27)
Gözükara

Kerem Han Gözükara

Minimal invaziv BPH tedavileri ve konvansiyonel tedavilerin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2010; 9: 33-37)
Güdeloğlu

Ahmet Güdeloğlu

Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Laparoskopik Radikal Nefroüreterektominin Günümüzdeki Tedavi Seçenekleri Arasındaki Yeri

(Bull Urooncol 2014; 13: 122-126)
Günlüsoy

Bülent Günlüsoy

Aralıklı hormonal tedavinin 2014 yılında kullanım alanları nelerdir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 33-36)
Gücük

Adnan Gücük

Fosfodiesteraz tip-5 inhibitörlerinin Benign Prostat Hiperplazisindeki yeri, güncel yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2013; 12: 242-246)

Alfa Blokör Tedavisi ve Gevşek İris Sendromu

(Bull Urooncol 2015; 14: 312-316)
Güdeloğlu

Ahmet Güdeloğlu

İnflamasyonun önlenmesi, prostat kanserinden korunmada yarar sağlar mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 22-26)
Gül

Ümit Gül

Böbrek tümörlerinde prognostik faktörler ve öngörü modelleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-10)

Böbrek Hücreli Karsinomda Risk Faktörleri ve Etyoloji

(Bull Urooncol 2014; 13: 135-138)

Retroperitoneal Kitlelerde Tanı ve Tedavi

(Bull Urooncol 2015; 14: 196-202)

Ürotelyal Kanserler için Risk Faktörleri

(Bull Urooncol 2016; 15: 154-158)
Güldiken

Sibel Güldiken

Androjen baskılama tedavisinin metabolik yan etkileri: Ürolog neye dikkat etmeli?

(Bull Urooncol 2010; 9: 41-46)
Gülecen

Turgay Gülecen

Mesane kanserlerinde intravezikal terapi uygulamaları sırasında görülebilen komplikasyonlar ve tedavisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 34-40)
Güllü

İbrahim H. Güllü

Metastaz biyolojisi

(Bull Urooncol 2005; 4: 16-19)
Gülpınar

Ömer Gülpınar

Kas invaziv olmayan her mesane tümörlü hasta postoperatif erken tek doz intravezikal kemoterapi almalı mı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 30-33)

T1a Papiller Renal Hücreli Karsinomlu Bir Olguda Lenf Nodu Metastazı

(Bull Urooncol 2015; 14: 243-244)

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)
Gültekin

E. Yener Gültekin

Yüksek dereceli pTa mesane kanserleri ne kadar tehlikelidir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 25-29)
Gümüş

Eyüp Gümüş

Üriner diversiyonların komplikasyonları ve tedavisi

(Bull Urooncol 2005; 4: 11-15)

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2005; 4: 33-34)

Mesanenin yüzeysel transizyonel hücreli karsinomunda post-operatif erken dönemde tek veya iki doz epirubicin instilasyonunun tümör rekürrenslerini önleme etkinliği: prospektif, randomize, çok merkezli çalışma

(Bull Urooncol 2003; 2: 31-32)
Gümüşer

Gül Gümüşer

Testis tümörlerinde F-18 florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 193-195)
Günay

Levent Mert Günay

Renal hücreli karsinom metastazlarında cerrahinin rolü

(Bull Urooncol 2013; 12: 147-150)

Ekstragonadal germ hücreli tümörler

(Bull Urooncol 2013; 12: 173-178)

Robotik basit prostatektomi rasyonel mi?

(Bull Urooncol 2012; 11: 279-281)

PSA nereden geldi nereye gidiyor?

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-10)

Lokalize prostat kanseri küratif tedavi seçenekleri sonrası yükselen PSA'ya algoritmik yaklaşım

(Bull Urooncol 2011; 10: 51-55)

Prostat biyopsisinde kullanılan görüntü tekniklerindeki ilerlemelerin biyopsi sonuçlarına etkisi

(Bull Urooncol 2010; 9: 38-41)

Testiküler mikrolithiasis'in önemi kalmadı mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 9-11)

Adım adım laparoskopik parsiyel nefrektomi

(Bull Urooncol 2011; 10: 27-31)

Wilms tümörü artık ürolojinin değil mi? Yeniden hatırlatma

(Bull Urooncol 2010; 9: 31-36)

Üst üriner sistem ürotelyal kanserlerde tedavi alternatifleri

(Bull Urooncol 2009; 8: 53-58)

Lazer prostatektomi: BPH tedavisinde yeni yaklaşım

(Bull Urooncol 2005; 4: 3-6)
Günaydın

Gürhan Günaydın

Gastronomi BPH riskini etkiliyor mu? BPH ve obezite ilişkisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 282-284)
Güneş

Ali Güneş

Üreter Tümörüne Bağlı Dev Hidronefroz ve Afonksiyone Böbrek: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 171-173)
Günlüsoy

Bülent Günlüsoy

Küçük böbrek tümörlerinde izlem

(Bull Urooncol 2012; 11: 212-215)

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı

(Bull Urooncol 2012; 11: 124-128)

TUR-M operasyonları muayenehane ortamında lokal anestezi ile yapılabilir mi?

(Bull Urooncol 2012; 11: 52-54)

Renal kitlelerde biyopsinin yeri

(Bull Urooncol 2009; 8: 8-12)

Nefron Koruyucu Cerrahi Sonrası Cerrahi Sınır Pozitifliği Olan Hastalara Yaklaşım

(Bull Urooncol 2014; 13: 165-168)

Primer Üreter Karsinomunu Taklit Eden Sigmoid Adenokarsinomunun Üretere Geç Dönem Metastazı: Olgu Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 252-254)

Dijital Rektal Muayene PSA ≤4 ng/ml Olan Hastalarda Biyopsi Kararı Vermede Ne Kadar Önemli?

(Bull Urooncol 2015; 14: 1-4)

On Yedi Yaşında Erkek Hastada Ürotelyal Mesane Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 77-78)

Bosniak Tip III ve Tip IV Renal Kistlerin Klinik ve Patolojik Özellikleri: Altı Yıllık Deneyimimiz

(Bull Urooncol 2015; 14: 174-177)

Tüberküloz Epididimo-Orşitler Testis Tümörlerini Taklit Edebilir

(Bull Urooncol 2015; 14: 178-180)

İnsidental Seminal Vezikül Amiloidozu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 41-43)

İnvaziv Üretelyal Mesane Kanseri Nedeniyle Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Histopatolojik İncelemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 61-64)

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Patoloji Sonucu ile Ağrı Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 86-89)

Prostat Biyopsisi Öyküsü Olan Hastalarda Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Rebiyopsisi Sırasında Ağrı Skorları Değişiyor mu?

(Bull Urooncol 2017; 16: 4-7)
Günseren

Kadir Ömür Günseren

Laparoskopik Basit Prostatektomi

(Bull Urooncol 2014; 13: 215-222)
Gürağaç

Ali Gürağaç

Nadir Bir Olgu: Sağ İnmemiş Testis ve Sağ İnguinal Herniye İpsilateral Renal Agenezi ve Seminal Vezikül Agenezisinin Eşlik Ettiği Kontralateral Testiste Seminoma

(Bull Urooncol 2016; 15: 123-126)
Gürboğa

Özgür Gürboğa

Radikal Prostatektomi Sonrası Ekstraprostatik Yayılım ve Seminal Vezikül İnvazyonu Saptanan Hastaların Prostat İğne Biyopsisinde Perinöral İnvazyon Varlığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 5-7)

Prostat Spesifik Antijen Dansitesinin Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Tedavi Gerekliliğini Öngörmedeki Rolü

(Bull Urooncol 2016; 15: 103-106)
Gürel

Bora Gürel

Prostat kanseri: Patogenezde yeni gelişmeler ve prognostik yansımaları

(Bull Urooncol 2013; 12: 279-284)
Gürocak

Serhat Gürocak

Prostat kanseri tanısında PSA alt tipleri

(Bull Urooncol 2004; 3: 13-18)
Güven

Dr. Eşref Oğuz Güven

Nadir Bir Tümör: Prostat Nöroendokrin Karsinomu Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 31-33)
Güzelburç

Vahit Güzelburç

Lokal ilerlemiş prostat kanseri: Cerrahinin yeri

(Bull Urooncol 2010; 9: 9-13)
Güzelsoy

Muhammet Güzelsoy

Total Prostat Spesifik Antijen <10 ng/mL Olan Hastalarda Prostat Kanseri Teşhisinde Prostat Spesifik Antijen Dansitesi Daha mı Önemlidir?

(Bull Urooncol 2015; 14: 83-87)

Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi-İlk Deneyimlerimiz

(Bull Urooncol 2016; 15: 8-12)
Anasayfa Arşiv Arama Menü