YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Mandel

Nil Molinas Mandel

Metastatik Mesane Kanseri Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedaviler: Günümüzde Bir Tedavi Seçeneği Olarak Yerini Aldı mı?

(Bull Urooncol 2015; 14: 67-70)
Memik

Ömür Memik

Renal Hücreli Karsinomda Güncel Radyolojik Yaklaşım

(Bull Urooncol 2015; 14: 188-192)

Renal Anjiyomiyolipom, Güncelleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 203-206)
Memiş

Ali Memiş

Radikal sistektomi altın standart mı?

(Bull Urooncol 2013; 12: 1-5)

Parsiyel sistektomiyi unuttuk mu?

(Bull Urooncol 2011; 10: 41-44)
Mercimek

Mehmet Necmettin Mercimek

Aktif İzlem-Tedavi Kararını Etkileyen Faktörler: 3M: “Marker”, “Mapping”, “MRI”

(Bull Urooncol 2015; 14: 156-160)
Metin

Osman Metin

Wilms tümörlerinde tanı ve tedavi prensipleri

(Bull Urooncol 2004; 3: 22-27)
Minareci

Süleyman Minareci

Dijital Rektal Muayene PSA ≤4 ng/ml Olan Hastalarda Biyopsi Kararı Vermede Ne Kadar Önemli?

(Bull Urooncol 2015; 14: 1-4)

Sigmoid Kolon Divertikülüne Sekonder Gelişen Mesane Tümörünü Taklit Eden Mesanenin Enflamatuvar Psödotümörü

(Bull Urooncol 2015; 14: 241-242)

İnsidental Seminal Vezikül Amiloidozu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 41-43)
Mollamehmetoğlu

Hülya Mollamehmetoğlu

Bosniak Tip III ve Tip IV Renal Kistlerin Klinik ve Patolojik Özellikleri: Altı Yıllık Deneyimimiz

(Bull Urooncol 2015; 14: 174-177)
Müezzinoğlu

Talha Müezzinoğlu

Yüksek riskli prostat kanserinde cerrahinin yeri

(Bull Urooncol 2014; 13: 21-24)

Aktif İzlem düşük riskli lokalize prostat kanserinde yaşam kalitesini nasıl etkiledi?

(Bull Urooncol 2014; 13: 63-66)
Mungan

Aydın Mungan

Prostat kanseri

(Bull Urooncol 2005; 4: 28-29)

Deney Hayvanında Mesane Kanseri Modelleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 29-32)

Kas İnvaze Mesane Kanserinin Perivezikal İnvazyonunda Radyolojinin Rolü

(Bull Urooncol 2016; 15: 22-25)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinin Tedavisinde Nanopartiküllerin Rolü

(Bull Urooncol 2015; 14: 61-66)

Prostat kanserinde kemik metastazlarına yaklaşım algoritması ne olmalıdır ?

(Bull Urooncol 2010; 9: 57-63)

Paratestiküler Vasküler Leiomyom (Anjioleiomyom) Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 190-191)

Prostat Biyopsi 2014: TRUS, MRG/TRUS Füzyon? Transrektal? Transperineal?

(Bull Urooncol 2015; 14: 128-135)

Radikal Prostatektomi Materyalindeki Tümör Dansitesinin Preoperatif Prediktif Faktörler ve Biyokimyasal Rekürrens ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 46-50)

Mesane Tümörü Çalışma Grubunda Mevcut Yürüyen Çalışmalar: Genel Bir Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 67-69)

Mesane kanserinde idrar belirteçlerinin son durumu nedir?

(Bull Urooncol 2012; 11: 19-26)

BPH prevalansı ve ülke gerçekleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 11-14)

Renal hücreli karsinomada güncel magnetik rezonans görüntüleme uygulamaları

(Bull Urooncol 2008; 7: 3-7)

Solid renal kitlelerde multidedektör bilgisayarlı tomografik görüntüleme

(Bull Urooncol 2007; 6: 17-22)

Yüzeyel mesane tümörü tedavisinde yeni yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2006; 5: 3-5)

Laparoskopik radikal sistoprostatektomi: 3 yıllık takipli 10 hastalık ardışık serideki deneyimlerimiz

(Bull Urooncol 2005; 4: 28-29)

29 Mayıs 2002 mesane tümörü sempozyumu ana hatları

(Bull Urooncol 2002; 1: 15-16)

Kasa invaze olmayan mesane tümörlerinde BCG tedavisinin yeri

(Bull Urooncol 2010; 9: 14-21)

RCC ve lenfadenektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 205-209)

Metastatik prostat kanserinde kemik korumada güncelleme: Denosumab, Alfaradin

(Bull Urooncol 2012; 11: 164-167)

Böbrek tümörü

(Bull Urooncol 2007; 6: 24-26)

Bilateral eş zamanlı böbrek tümörü olgusu

(Bull Urooncol 2004; 3: 28-29)

Mesane Kanserinde Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi

(Bull Urooncol 2015; 14: 13-17)
Mustafa

Seçil Mustafa

Prostat Kanserinde Multiparametrik MR: Genel Pratik Uygulama Önerileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 136-143)
Mutlu

Bircan Mutlu

Laparo-Endoscopic Single Site (LESS) radikal prostatektomi: port sayısı azalıyor mu?

(Bull Urooncol 2012; 11: 146-149)
Müezzinoğlu

Bahar Müezzinoğlu

Patolog gözüyle TRUS eşliğinde prostat biyopsisi: Nasıl yapılmalı? Örnekler nasıl gönderilmeli?

(Bull Urooncol 2011; 10: 90-92)

5α Redüktaz inhibitörlerinin prostat histopatolojisinde yaptığı değişiklikler

(Bull Urooncol 2010; 9: 62-64)

Editörden

(Bull Urooncol 2013; 12: 0-0)

Mesane kanserlerinde deneysel hayvan modelleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 50-53)

Editörden

(Bull Urooncol 2012; 11: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2012; 11: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2012; 11: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2012; 11: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2011; 10: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2011; 10: 0-0)

Prostat kanserinde eser elementlerin rolü

(Bull Urooncol 2011; 10: 27-32)

Editörden

(Bull Urooncol 2011; 10: 0-0)

Evre 1 testis tümörlerinde izlem politikasının uzun dönem sonuçları; tartışılacak bir şey kaldı mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 59-62)

Üriner diversiyonlarda yaşam kalitesi

(Bull Urooncol 2009; 8: 49-52)

Yaşam kalitesi Üroonkoloji derneği 2004 güz dönemi konuşması

(Bull Urooncol 2005; 4: 25-29)

Retroperitoneal İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümör: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

(Bull Urooncol 2016; 15: 38-40)

Kadın Üretra Değişici Epitel Hücreli Karsinomunda Parsiyel Üretrektomi

(Bull Urooncol 2016; 15: 80-82)
Müezzinoğlu MD

Talha Müezzinoğlu MD

Kanserin Rengi Nedir?

(Bull Urooncol 2017; 16: 8-11)
Anasayfa Arşiv Arama Menü