YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Öbek

Can Öbek

EAU ve AUA kılavuzluğunda prostat kanseri, tarama ve tanı 2013 güncellemesinin değerlendirilmesi ve pratik sonuçları

(Bull Urooncol 2014; 13: 15-20)

Böbrek kitlelerinde biyopsinin dünü bugünü ve yarını

(Bull Urooncol 2011; 10: 16-20)

Prostat kanseri: Lokal ileri hastalıkta tedavi

(Bull Urooncol 2009; 8: 20-26)

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2007; 6: 19-23)

Radikal prostatektomi ve erektil disfonkisyon

(Bull Urooncol 2006; 5: 19-21)

Prostat kanseri

(Bull Urooncol 2005; 4: 28-30)

Ürolojik laparoskopide komplikasyonlar ve önlenmesi

(Bull Urooncol 2005; 4: 3-8)

Manyetik Rezonans - Transrektal Ultrason Füzyon Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 76-79)
Önen

H. İlke Önen

Üroonkolojide MikroRNA (miRNA)'ların yeri ve önemi

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-13)
Öner

Sedat Öner

Total Prostat Spesifik Antijen <10 ng/mL Olan Hastalarda Prostat Kanseri Teşhisinde Prostat Spesifik Antijen Dansitesi Daha mı Önemlidir?

(Bull Urooncol 2015; 14: 83-87)

Erişkin Erkek Hastada Kistik Nefroma

(Bull Urooncol 2016; 15: 83-85)
Öz

İbrahim İlker Öz

Kas İnvaze Mesane Kanserinin Perivezikal İnvazyonunda Radyolojinin Rolü

(Bull Urooncol 2016; 15: 22-25)
Özağarı

Ayşim Özağarı

Tümör nefrektomi spesmenlerinde non-neoplastik böbrek dokusunun değerlendirilmesi ve önemi

(Bull Urooncol 2013; 12: 285-290)
Özal

Güze Özal

Prostat kanserinde hedefe yönelik tedavinin yeri

(Bull Urooncol 2010; 9: 64-68)
Özarı

Mehmet Özarı

Metabolik sendrom, obezite, diyabet ve hiperkolesteroleminin prostat kanseri ile ilişkileri

(Bull Urooncol 2009; 8: 3-6)
Özcan

Levent Özcan

Testiküler Mikrolitiyazis Güncelleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 232-234)
Özdedeli

K. Özdedeli

Türkiye gerçeğinde BPH'de açık prostatektominin yeri

(Bull Urooncol 2012; 11: 84-84)

İleri evre prostat kanserinde güncel semptomatik tedavi

(Bull Urooncol 2014; 13: 8-14)

Türkiye gerçeğinde BPH'de açık prostatektominin yeri

(Bull Urooncol 2011; 10: 40-43)

Yaşlı Hastalarda Radikal Sistektomi: Komplikasyonları ve Mortaliteyi Öngörme, Teknik Yaklaşım ve Postoperatif Bakım

(Bull Urooncol 2015; 14: 23-28)
Özdemir

Burhan Özdemir

Radikal Sistektomi Cerrahisinin Kalitesi Nasıl Ölçülebilir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 70-74)

Dünya ve Türkiye'de mesane kanseri epidemiyolojisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 1-9)
Özden

Cüneyt Özden

Benign Prostat Hiperplazisinin Genetik Etiyolojik Temelleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 299-302)

Prostat kanserinde PSA dışı tümör belirteçleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 96-102)

Lokalize prostat kanseri küratif tedavisinde cerrahi tedavi seçeneklerinin kritik analizi: açık, laparoskopik, robotik radikal prostatektomi

(Bull Urooncol 2011; 10: 47-50)

Lazer prostatektomi: BPH tedavisinde yeni yaklaşım

(Bull Urooncol 2005; 4: 3-6)

Aktif İzlem-Tedavi Kararını Etkileyen Faktörler: 3M: “Marker”, “Mapping”, “MRI”

(Bull Urooncol 2015; 14: 156-160)

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)
Özel

Rukiye Özel

Prostat kanseri tanısında DNA metilasyonunun yeri var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 33-40)
Özen

Ata Özen

Mesane tümörleri ve genetik tanı

(Bull Urooncol 2013; 12: 36-42)

Hematüri göz ardı edilebilir mi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-8)

Epigenetik Değişiklikler ve Mesane Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2017; 16: 17-21)

Radikal Sistektomi Cerrahisinin Kalitesi Nasıl Ölçülebilir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 70-74)

Prostat kanserinde son yıllardaki paradigma değişimleri

(Bull Urooncol 2014; 13: 1-7)

Böbrek tümörlerinde neoadjuvan hedefe yönelik tedavi

(Bull Urooncol 2012; 11: 240-245)

Periprostatik alan anatomisi ve sinir koruyucu radikal prostatektomi tekniği

(Bull Urooncol 2012; 11: 119-123)

Metastatik böbrek tümöründe hedefe yönelik tedavide son gelişmeler

(Bull Urooncol 2011; 10: 41-51)

PSA nereden geldi nereye gidiyor?

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-10)

Prostat biyopsisinde kullanılan görüntü tekniklerindeki ilerlemelerin biyopsi sonuçlarına etkisi

(Bull Urooncol 2010; 9: 38-41)

Wilms tümörü artık ürolojinin değil mi? Yeniden hatırlatma

(Bull Urooncol 2010; 9: 31-36)

Böbrek tümörlerinde hedefe yönelik tedavi

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-10)

19. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ 2006
PROSTAT KANSERİ EVE DÖNÜŞ MESAJLARI

(Bull Urooncol 2006; 5: 38-38)

Testesteron replasman tedavisi sonrası gelişen benign prostat hipertrofisi ve prostat kanseri

(Bull Urooncol 2006; 5: 3-6)

Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2004; 3: 23-24)

Ankara üroonkoloji kursu tarihçesi

(Bull Urooncol 2003; 2: 31-32)

Hacettepe tıp fakültesi üroloji anabilim dalı üroonkoloji ünitesi öyküsü

(Bull Urooncol 2003; 2: 28-30)

Prostat kanseri ön tanısında prostat spesifik antijen sınırı ne olmalı?

(Bull Urooncol 2002; 1: 2-4)

Kemoterapi Sonrası Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu

(Bull Urooncol 2014; 13: 169-175)
Özer

Cevahir Özer

Benign Prostat Hiperplazisinin alfa bloker ve 5-alfa redüktaz kombinasyonu ile uzun dönem tedavisi

(Bull Urooncol 2013; 12: 263-266)

Flüoresan sistoskopi ve tur'un geleceği var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 26-30)

Kas yayılımı olmayan mesane kanserlerinde intravezikal Mitomisin C ile Bacillus Calmette-Gue´rin'i karşılaştıran randomize uzun dönem çalışmalardan elde edilmiş sonuçların bireysel hasta datalarına dayanan metaanalizi

(Bull Urooncol 2009; 8: 61-66)

XIII. Avrupa üroonkoloji kongresindeki üroonkolojik bildiriler

(Bull Urooncol 2003; 2: 21-25)

Mesane tümörlerinde radikal sistektomi sonrası patolojik evrelemede yüzeyel (pT2a) ve derin (pT2b) kas invazyonu

(Bull Urooncol 2006; 5: 17-18)
Özgen

Mahir B. Özgen

Klinik Olarak Önemli Prostat Kanserinin Tanısında Transperineal Multiparametrik-Manyetik Rezonans Görüntüleme/Ultrasonografi Füzyon Prostat Biyopsisi-Erken Sonuçlarımız

(Bull Urooncol 2017; 16: 42-45)

Sistektomi sonrası yaşam kalitesi ne zaman ölçülmelidir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 57-60)
Özgök

İ. Yaşar Özgök

Böbrek kanserinde radyofrekans ablasyon sonuçları

(Bull Urooncol 2007; 6: 24-28)

Küçük Hücreli Prostat Kanseri: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 238-240)

Prostat kanseri

(Bull Urooncol 2005; 4: 28-30)
Özgül

Aydın Özgül

Parsiyel Nefrektomi Yapılan Renal Kanser Olgularında Yalancı Kapsül Varlığı ve Kalınlığı

(Bull Urooncol 2016; 15: 136-139)
Özgünay

Tuncay Özgünay

Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi-İlk Deneyimlerimiz

(Bull Urooncol 2016; 15: 8-12)
Özkan

Tayyar Alp Özkan

Böbrek hücreli kanser evrelemesi: 2010 TNM sınıflandırma sistemi ve Türkiye geçerliliği

(Bull Urooncol 2012; 11: 206-211)

Renal Hücreli Kanserde Fuhrman Çekirdek Derecelendirme Sistemine Güncel Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 157-160)

Prostat Kanserinde Fokal Tedaviler: HIFU Güncel Durum Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 108-112)

Renal Anjiyomiyolipom, Güncelleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 203-206)
Özkan1

Tayyar Alp Özkan1

Aktif İzlem: Lokalize Prostat Kanserinde Hakettiği İlgiyi Bekleyen Tedavi Modalitesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 41-45)
Özkardeş

Hakan Özkardeş

Benign Prostat Hiperplazisi'nde minimal invazif ve cerrahi tedaviler sonrası re-operasyon oranları ve olası nedenleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 34-39)

Lokalize prostat kanserinde yakın izlem için ideal hasta tanımı ve yakın izlem çalışmalarının klinik uygulamayı etkileyen sonuçları

(Bull Urooncol 2011; 10: 41-46)

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde botulinum toksin

(Bull Urooncol 2010; 9: 54-57)

Benign prostat hiperplazisine güncel tıbbi yaklaşımda fitoterapinin rolü var mı?

(Bull Urooncol 2009; 8: 29-33)

Prostat kanseri

(Bull Urooncol 2008; 7: 44-47)

Benign Prostat Hiparplazisi için Saw Palmetto

(Bull Urooncol 2006; 5: 15-16)

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yüksek Risk Varlığında Cerrahi Yöntemler

(Bull Urooncol 2015; 14: 290-295)

Transrektal Ultrason Klavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde Uygulanan Periprostatik Sinir Blokajında Uygun Prilokain Dozu: Doz Hesaplamada Yeni Bir Yaklaşım

(Bull Urooncol 2016; 15: 13-17)

Mesane Kanserinde Senkron ve Metakron Sekonder Tümörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 31-37)
Özkıdık

Mete Özkıdık

T1a Papiller Renal Hücreli Karsinomlu Bir Olguda Lenf Nodu Metastazı

(Bull Urooncol 2015; 14: 243-244)

Radikal Sistektomi Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Gerileme ve Bu Gerilemeyi Öngören Faktörlerin Analizi

(Bull Urooncol 2017; 16: 34-37)
Özkök

Serdar Özkök

Prostat kanserinde radyasyon temelli tedavi sonrası olası sorunlar ve çözümler

(Bull Urooncol 2011; 10: 98-102)

Radyoterapi tekniklerindeki gelişmeler mesane koruyucu yaklaşımı arttırdı mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 65-69)
Özkürkçügil

Cüneyd Özkürkçügil

Mesane kanserlerinde intravezikal terapi uygulamaları sırasında görülebilen komplikasyonlar ve tedavisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 34-40)
Özlük

Yasemin Özlük

“Burned-Out” Testiküler Germ Hücreli Tümörler

(Bull Urooncol 2014; 13: 223-227)
Özsoy

Cavit Özsoy

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2004; 3: 32-0)
Öztekin

Çetin Volkan Öztekin

Benign Prostat Hiperplazisi ve heredite

(Bull Urooncol 2011; 10: 20-22)

İdame BCG kime uygulanmalı nasıl uygulanmalı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 21-22)

Bosniak 3-4 renal kistlerde biyopsinin gereklilik ve sınırlamaları

(Bull Urooncol 2010; 9: 40-42)
Öztürk

Bülent Öztürk

Prostat kanserinin hormonal tedavisinde ve önlemede 5α-redüktaz inhibitörlerinin rolü

(Bull Urooncol 2014; 13: 50-53)
Öztürk

Bülent Öztürk

Benign Prostat Hiperplazisi'nin tanı, tedavi ve takibinde görüntüleme yöntemlerinin yeri var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 55-58)

Transrektal Ultrason Klavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde Uygulanan Periprostatik Sinir Blokajında Uygun Prilokain Dozu: Doz Hesaplamada Yeni Bir Yaklaşım

(Bull Urooncol 2016; 15: 13-17)

Nadir Bir Tümör: Prostat Nöroendokrin Karsinomu Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 31-33)

Radikal Retropubik Prostatektomiyi Takiben Bilateral Spermatosel: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2016; 15: 127-128)

Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi-İlk Deneyimlerimiz

(Bull Urooncol 2016; 15: 8-12)
Öztürkcan

Serap Öztürkcan

Hedefe yönelik tedavilerin dermatolojik komplikasyonlarına yaklaşım ilkeleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 295-300)
Özveren

Bora Özveren

Robot yardımlı radikal prostatektomi: Adım adım cerrahi teknik

(Bull Urooncol 2013; 12: 92-96)

Klinik Olarak Önemli Prostat Kanserinin Tanısında Transperineal Multiparametrik-Manyetik Rezonans Görüntüleme/Ultrasonografi Füzyon Prostat Biyopsisi-Erken Sonuçlarımız

(Bull Urooncol 2017; 16: 42-45)
Özveri

Hakan Özveri

Testis tümörlü hastalarda infertilite nasıl yönetilmeli?

(Bull Urooncol 2011; 10: 95-101)

Prostat kanserinde androjen süpresyonu - osteoporoz ilişkisi ve tedavide bifosfonatların rolü

(Bull Urooncol 2003; 2: 2-6)
Özyalvaçlı

Mehmet Emin Özyalvaçlı

Alfa Blokör Tedavisi ve Gevşek İris Sendromu

(Bull Urooncol 2015; 14: 312-316)
Özyurt

Ceyhun Özyurt

Aşırı aktif mesanede antimuskarinikler: içlerinden biri her hastaya uyar mı? Tedavi bireyselleştirilebilir mi?

(Bull Urooncol 2012; 11: 275-278)

TUR prostat sonrası gelişen hiperaktif mesane bulguları neden oluyor, nasıl tedavi etmeli?

(Bull Urooncol 2010; 9: 24-27)
Anasayfa Arşiv Arama Menü