YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Şahan

Ahmet Şahan

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)
Şahin

Ahmet Şahin

Lazer prostatektomi: BPH tedavisinde yeni yaklaşım

(Bull Urooncol 2005; 4: 3-6)

Primer metastatik prostat kanserinde androjen baskılama tedavisine cevabın ve kastrasyona direncin öngörülmesi

(Bull Urooncol 2012; 11: 178-180)

Yeni tanı alan pT1 ürotelyal karsinomlu hastalarda rutin ikinci transüretral rezeksiyonun yineleme, ilerleme ve hastalığa özgü sağkalım üzerine etkileri: prospektif randomize klinik çalışma

(Bull Urooncol 2011; 10: 58-61)

Retur, tekrarlanan tur, ikinci bakış, ikinci tur, tekrar tur. Yapılmalı mı, ne zaman yapılmalı, nasıl yapmalı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 30-34)

İkinci TUR

(Bull Urooncol 2013; 12: 18-21)

Mesane Kanseri Kaynaklı İnatçı Kanamalarda Mikrokateter Yöntemi ile Süperselektif Vezikal Arter Embolizasyonu

(Bull Urooncol 2016; 15: 1-3)

Mesane Kanseri için Tarama: Uygunluğu ve Kısıtlılıkları

(Bull Urooncol 2015; 14: 38-45)

Yüksek riskli lokalize prostat kanserinde radikal prostatektomi endikasyonları ve sonuçları

(Bull Urooncol 2013; 12: 132-136)

Mesane kanserinde sınırlı-standart genişletilmiş lenfadenektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 31-35)

Prostat Rebiyopsisi: kime, ne zaman, nasıl?

(Bull Urooncol 2012; 11: 103-107)

Mesanenin az gör ülen kanserlerinde yaklaşım

(Bull Urooncol 2012; 11: 14-18)

BCG suşlarının tedavi edici etkinlik farkı var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 18-20)

TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla?

(Bull Urooncol 2009; 8: 9-14)

Evre T mesane kanserlerinde intravezikal tedavilerin kullanımının artması sistektomi sonrası azalan sağ kalım ile eşzamanlıdır

(Bull Urooncol 2007; 6: 27-29)

Yüksek Risk Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi ve Lenfadenektomi: Cerrahi Teknik, Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar

(Bull Urooncol 2015; 14: 113-119)

Prostat Kanserinde; Üriner, Serum ve Doku Biyomarkerlerinde Yeni Gelişmeler Nelerdir?

(Bull Urooncol 2017; 16: 95-100)

Primer Üreter Karsinomunu Taklit Eden Sigmoid Adenokarsinomunun Üretere Geç Dönem Metastazı: Olgu Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 252-254)

İnsidental Seminal Vezikül Amiloidozu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 41-43)
Şambel

Murat Şambel

Erişkin Erkek Hastada Kistik Nefroma

(Bull Urooncol 2016; 15: 83-85)
Şefik

Ertuğrul Şefik

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Patoloji Sonucu ile Ağrı Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 86-89)
Şen

Sait Şen

Sınıflandırılmayan böbrek tümörü ne demektir ve önemi nedir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 63-67)

Üro-onkoloji ve böbreğin kistik lezyonları

(Bull Urooncol 2007; 6: 7-16)

Böbrek Tümörlerinin Morfolojik ve Moleküler Özellikleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 278-284)

İnsidental Seminal Vezikül Amiloidozu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 41-43)

Benign Prostat Hiperplazisi ve erektil disfonksiyon bilikteliği, benign prostat hiperplazisinde güncel tedavi yaklaşımları: PDE-5 inhibitörleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 62-64)

Bifosfonat Kullanımına Bağlı Mandibulada Osteonekroz: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 255-257)

Bosniak Tip III ve Tip IV Renal Kistlerin Klinik ve Patolojik Özellikleri: Altı Yıllık Deneyimimiz

(Bull Urooncol 2015; 14: 174-177)

Tüberküloz Epididimo-Orşitler Testis Tümörlerini Taklit Edebilir

(Bull Urooncol 2015; 14: 178-180)

İnvaziv Üretelyal Mesane Kanseri Nedeniyle Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Histopatolojik İncelemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 61-64)
Şener

Tarık Emre Şener

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)
Şengör

Feridun Şengör

KTP laser prostatektomi: Hala moda mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 44-47)

KTP Lazer cerrahisi ve seksüel disfonksiyon ilişkisi

(Bull Urooncol 2010; 9: 71-74)

Post prostatektomi inkontinans: Nasıl tedavi edelim?

(Bull Urooncol 2010; 9: 69-73)

Mesane Tümörü

(Bull Urooncol 2006; 5: 17-18)

Radikal Sistektomi Sonrası Üriner İntesinal Diversiyonlarda Gelişen Metabolik Değişiklikler

(Bull Urooncol 2015; 14: 33-37)
Şenkul

Temuçin Şenkul

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2005; 4: 31-33)
Şenoğlu

Yusuf Şenoğlu

Antikolinerjik ve alfa-1 reseptör blokör kombinasyonu tedavisi

(Bull Urooncol 2013; 12: 251-254)

Prostat Kanserinde Hormonal Tedaviye Yaşam Kalitesi Açısından Bir Bakış

(Bull Urooncol 2015; 14: 317-320)

Prostat Karsinosarkomu: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 67-69)
Şenol

Feriye Şenol

Prostat kanserinde eser elementlerin rolü

(Bull Urooncol 2011; 10: 27-32)
Şeydaoğlu

Gülşah Şeydaoğlu

İmmünohistokimyasal Çalışma ile Prostat Karsinomunda Siklooksijenaz-2 Ekspresyonunun: Apopitozis ve Anjiyogenezis ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 144-147)
Şimşek

Ferruh Şimşek

Radikal prostatektomi sonrası erektil disfonksiyon önlenebilir mi? Cerrahi ve medikal alternatifler var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 112-116)
Şimşir

Adnan Şimşir

Benign Prostat Hiperplazisi'nde akut üriner retansiyon ve cerrahi risk

(Bull Urooncol 2011; 10: 27-29)

Radikal retropubik prostatektomi sonrası gelişen idrar kaçırmada çözüm yolları

(Bull Urooncol 2011; 10: 108-111)

BPH tedavisinde 5-Alfa redüktaz inhibitörlerine ne kadar süre ile devam edilmelidir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 30-32)

Soliter böbrekli böbrek tümörlü hastalarda nefrolojik sonuçlar ve başetme

(Bull Urooncol 2010; 9: 12-14)

Androjen baskılama tedavisinin prostat kanserli hastalardaki yan etkileri

(Bull Urooncol 2006; 5: 3-7)

İleri evre prostat kanseri hastalarında destek tedavisi gerektiren sorunlar

(Bull Urooncol 2006; 5: 12-16)
Şirin Ertek

Mehmet Şirin Ertek

Metastatik Olmayan Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Tedavi Yaklaşımları: Derleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 120-127)
Anasayfa Arşiv Arama Menü