YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Tahmaz

Lütfü Tahmaz

Retroperitoneal Liposarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 74-76)
Talibzade

Ferhad Talibzade

Lokalize Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi-Yaşam Kalitesi Açısından Bir Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 201-205)
Tan

Atilla Tan

Gastronomi BPH riskini etkiliyor mu? BPH ve obezite ilişkisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 282-284)
Tandoğdu

Zafer Tandoğdu

Adolesan çağda yapılan orşiopeksi tümör riskini azaltır mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-5)
Tangal

Semih Tangal

Patolojik T1a Evreli Şeffaf Hücre Renal Hücreli Kanser Hastalarında Nüksü Öngörmede İnflamasyon Belirteçlerinin Rolünün Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 18-21)
Tanıdır

Yılören Tanıdır

Prostat kanserinde primer küratif tedavi olarak uygulanan radyoterapi sonrası nükslerin tedavisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 134-141)

BPH ile ilişkili alt üriner sistem semptomlarının değerlendirilmesinde ürodinamik bulguların yeri nedir?

(Bull Urooncol 2009; 8: 3-8)

Testis kanseri ve infertilite

(Bull Urooncol 2006; 5: 8-11)

Lokalize Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi-Yaşam Kalitesi Açısından Bir Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 201-205)

Metabolik Sendrom ve Benign Prostat Hiperplazisi: Güncelleme

(Bull Urooncol 2014; 13: 206-209)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri: Çok Yüksek Riskli Alt Grupta Tanı ve Tedavi

(Bull Urooncol 2015; 14: 50-54)

Mesane Kanseri Kaynaklı İnatçı Kanamalarda Mikrokateter Yöntemi ile Süperselektif Vezikal Arter Embolizasyonu

(Bull Urooncol 2016; 15: 1-3)
Tanrıverdi

Özgür Tanrıverdi

Testis kanserli hastalarda sistemik kemoterapi ile ilişkili yan etkiler

(Bull Urooncol 2012; 11: 196-200)
Tansuğ

M. Zühtü Tansuğ

17. Üroloji kongresi

(Bull Urooncol 2003; 2: 26-28)
Tarcan

Tufan Tarcan

Erkeklerdeki alt üriner sistem semptomlarına güncel yaklaşım – kim aşırı aktif mesane, kim değil?

(Bull Urooncol 2011; 10: 65-69)

BPH ile ilişkili alt üriner sistem semptomlarının değerlendirilmesinde ürodinamik bulguların yeri nedir?

(Bull Urooncol 2009; 8: 3-8)
Tarhan

Fatih Tarhan

Mesane Kanseri Tedavisinde Re-Transüretral Rezeksiyonun Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 94-97)

Parsiyel Nefrektomi Yapılan Renal Kanser Olgularında Yalancı Kapsül Varlığı ve Kalınlığı

(Bull Urooncol 2016; 15: 136-139)

Böbrek kistlerinde Bosniak sınıflaması 2012

(Bull Urooncol 2012; 11: 201-205)
Tasova-Yılmaz

Gülden Tasova-Yılmaz

Kas İnvazyonu Göstermeyen İnvaziv Ürotelial Karsinomla Birlikte Görülen Mesanenin Villöz Adenomu, Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 165-167)
Taştekin

Ebru Taştekin

İnsan Papilloma Virüsü ve Mesane Kanseri İlişkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 92-94)
Tatlı MD

Volkan Tatlı MD

Kanserin Rengi Nedir?

(Bull Urooncol 2017; 16: 8-11)
Tavukçu

H. Hüseyin Tavukçu

Prostat kanserinde tersiyer gleason paterninin klinik önemi

(Bull Urooncol 2012; 11: 168-172)
Tekin

Ali Tekin

Prostat-spesifik antijenin Benign Prostat Hiperplazisi tedavisindeki güncel durumu

(Bull Urooncol 2013; 12: 232-236)

İnflamasyonun Benign Prostat Hiperplazisi etiyopatogenezindeki rolü

(Bull Urooncol 2011; 10: 15-19)

Benign prostat hiperplazisinde progresyon öngörülebilir mi?

(Bull Urooncol 2009; 8: 16-20)

Radikal sistektomi sonrası nükslerin tanı ve tedavisi

(Bull Urooncol 2008; 7: 10-17)

Evre I seminom tedavisinde adjuvan tek doz carboplatine karşı radyoterapi: Randomize bir çalışma

(Bull Urooncol 2006; 5: 25-26)

Üst Üriner Sistem Tümörlerine Yaklaşım: Radikal Nefroüreterektomi ve Nefron Koruyucu Endoskopik Tedavilerin Karşılaştırmalı Onkolojik Etkinlikleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 223-227)

Enflamasyonun Etiyopatogenez ve Tedavi Hedefi Olarak Benign Prostat Hiperplazisindeki Rolü

(Bull Urooncol 2015; 14: 303-307)

Benign Prostat Hiperplazisinde Kullanılan Medikal Tedavilerin Ejakülasyon Üzerine Etkileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 308-311)

Prostatik Üretral Askı Yöntemi: Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yeni Bir Minimal İnvaziv Tedavi Alternatifi

(Bull Urooncol 2016; 15: 119-122)

Prostat Karsinosarkomu: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 67-69)

Tadalafil benign prostat hiperplazisine bağlı aşağı üriner sistem semptomlarını düzeltir

(Bull Urooncol 2007; 6: 34-36)

Benign Prostat Hiperplazisinin alfa bloker ve 5-alfa redüktaz kombinasyonu ile uzun dönem tedavisi

(Bull Urooncol 2013; 12: 263-266)

İntraoperatif gevşek (floppy) iris sendromu

(Bull Urooncol 2011; 10: 52-54)

TRUS biyopsi hazırlığı nasıl yapılmalıdır?

(Bull Urooncol 2010; 9: 26-30)

Yüksek karbonhidratın, yağdan zengin beslenmenin ve statinlerin benign prostat hiperplazi ile ilişkisi

(Bull Urooncol 2009; 8: 25-28)
Telli

Onur Telli

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)
Temeltaş

Gökhan Temeltaş

Radikal retropubik prostatektomi sonrası gelişen idrar kaçırmada çözüm yolları

(Bull Urooncol 2011; 10: 108-111)

Normal karşı böbrekli renal hücreli karsinom için nefron koruyucu cerrahi: 25 yıllık deneyim

(Bull Urooncol 2006; 5: 23-24)

Retroperitoneal İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümör: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

(Bull Urooncol 2016; 15: 38-40)

Kadın Üretra Değişici Epitel Hücreli Karsinomunda Parsiyel Üretrektomi

(Bull Urooncol 2016; 15: 80-82)
Temiz

Peyker Temiz

Retroperitoneal İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümör: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

(Bull Urooncol 2016; 15: 38-40)
Tinay

İlker Tinay

Mesane Tümörü Çalışma Grubunda Mevcut Yürüyen Çalışmalar: Genel Bir Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 67-69)

Testis kanseri hastalarında sperm koruma

(Bull Urooncol 2013; 12: 169-172)

Lokalize prostat kanserinde aktif izlem seçeneği

(Bull Urooncol 2012; 11: 114-118)

Erkeklerdeki alt üriner sistem semptomlarına güncel yaklaşım – kim aşırı aktif mesane, kim değil?

(Bull Urooncol 2011; 10: 65-69)

Metabolik Sendrom ve Benign Prostat Hiperplazisi: Güncelleme

(Bull Urooncol 2014; 13: 206-209)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri: Çok Yüksek Riskli Alt Grupta Tanı ve Tedavi

(Bull Urooncol 2015; 14: 50-54)

Mesane Kanseri Kaynaklı İnatçı Kanamalarda Mikrokateter Yöntemi ile Süperselektif Vezikal Arter Embolizasyonu

(Bull Urooncol 2016; 15: 1-3)

Metastatik Prostat Kanserinde Yeni Bir Dönem: “Başlangıç Tedavisi Olarak Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Kombinasyonu”

(Bull Urooncol 2016; 15: 65-68)

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)

Prostat Kanserinde Aktif İzlem: Endikasyonlar Genişleyebilir mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 163-166)
Tokat

Eda Tokat

Pozitif Cerrahi Sınırın Uzunluğu ve Tümör Derecesinin Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Nükse Etkisi Var mıdır?

(Bull Urooncol 2017; 16: 86-91)
Tokdaş

Gökhan Tokdaş

Yüksek morbiditesi olan BPH'lı hastalarda AÜSS nasıl tedavi edilebilir?

(Bull Urooncol 2012; 11: 261-264)
Tokgöz

Hüsnü Tokgöz

Kasa invaze olmayan mesane tümörlerinde BCG tedavisinin yeri

(Bull Urooncol 2010; 9: 14-21)
Tokgün

Onur Tokgün

Böbrek kanserlerinde gözlenen genetik değişimler

(Bull Urooncol 2013; 12: 155-162)

Mesane kanserlerinde gen mutasyonları

(Bull Urooncol 2012; 11: 10-13)
Toksöz

Serdar Toksöz

Benign Prostat Hiperplazisi'nde doğal seyir

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-10)

Benign Prostat Hiperplazisi'nde minimal invazif ve cerrahi tedaviler sonrası re-operasyon oranları ve olası nedenleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 34-39)
Toktaş

Cihan Toktaş

Böbrek tümörü tedavisinde robotik cerrahi: 2011 yılında neredeyiz?

(Bull Urooncol 2011; 10: 82-85)

Prostat kanserinde fokal tedavi gelecekte standart tedavilerin yerini alabilir mi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 56-62)

Terminal dönemdeki kanserli hastalara yaklaşım

(Bull Urooncol 2004; 3: 9-13)

Prostat kanserinde neoadjuvan ve adjuvan tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2011; 10: 63-69)

BCG komplikasyonları ve başa çıkma

(Bull Urooncol 2011; 10: 23-25)

Benign prostat hiperplazisinde cerrahisinde neoadjuvan ilaç kullanımı

(Bull Urooncol 2010; 9: 58-61)

Testis tümörlerinde skrotal kirlenme: ne yapmalı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 15-18)

20 kor prostat biyopsisi-yeni altın standart?

(Bull Urooncol 2008; 7: 31-34)

Krimpen çalışması: alt üriner sistem obstrüksiyon semptomlarının değişimi ile ilgili hastalığa bağlı ve genel yaşam kalitesindeki değişiklikler

(Bull Urooncol 2005; 4: 30-34)

Kontinan diversiyonlara karşı ileal loop: yaşam kalitesine etkileri

(Bull Urooncol 2004; 3: 6-8)

Radikal Sistektomi ve Diversiyon Sonrası Yaşam Kalitesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 55-60)
Tokuç

Reşit Tokuç

Yükselen PSA durumunda kullanılan görüntüleme yöntemleri bize ne ölçüde yardımcı oluyor?

(Bull Urooncol 2010; 9: 31-36)

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemler medikal tedavinin yerini alabilir mi?

(Bull Urooncol 2009; 8: 38-43)

SIU kongresindeki onkolojik tebliğler

(Bull Urooncol 2003; 2: 31-32)
Tombal

Bertrand Tombal

Hücresel androjenik hormonal mekanizmaların prostat kanseri tedavisinde ve progresyonundaki önemi

(Bull Urooncol 2013; 12: 65-70)
Tombul

Şevket Tolga Tombul

Mesane kanserlerinde deneysel hayvan modelleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 50-53)

Venöz trombüslü renal hücreli karsinomlar: cerrahi yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2011; 10: 32-35)

Lokalize prostat kanseri küratif tedavi seçenekleri sonrası yükselen PSA'ya algoritmik yaklaşım

(Bull Urooncol 2011; 10: 51-55)
Tonyalı

Şenol Tonyalı

Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde Erken veya Ertelenmiş Sistektomi Kimlere Yapılmalı? Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 26-30)

Malign Olmayan Mesane Hastalıklarında Skuamöz Metaplazinin Yeri ve Yönetimi

(Bull Urooncol 2017; 16: 38-41)
Topçu

Dr. Yusuf Kadir Topçu

Prostat Biyopsisi Öyküsü Olan Hastalarda Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Rebiyopsisi Sırasında Ağrı Skorları Değişiyor mu?

(Bull Urooncol 2017; 16: 4-7)

İnvaziv Üretelyal Mesane Kanseri Nedeniyle Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Histopatolojik İncelemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 61-64)

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Patoloji Sonucu ile Ağrı Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 86-89)
Tuğcu

Volkan Tuğcu

Adım adım robot yardımlı parsiyel nefrektomi

(Bull Urooncol 2012; 11: 221-224)

Laparo-Endoscopic Single Site (LESS) radikal prostatektomi: port sayısı azalıyor mu?

(Bull Urooncol 2012; 11: 146-149)
Tuna

Burçin Tuna

Renal hücreli kanserlerin patolojisi ve moleküler biyoloji

(Bull Urooncol 2013; 12: 201-204)

Ürotelyal tümörlerde histolojik evreleme nasıl yapılmalı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 66-69)

Prostat kanserinde dereceleme sistemleri (hangi dereceleme kullanılmalı?)

(Bull Urooncol 2010; 9: 74-75)

Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 184-186)

Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 187-189)

Paratestiküler Vasküler Leiomyom (Anjioleiomyom) Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 190-191)

Germ Hücreli Tümör Tedavisine Yanıt Veren İndifferansiye Trofoblastik Mesane Tümörü Olgusu

(Bull Urooncol 2014; 13: 258-260)

Radikal Prostatektomi Sonrası Ekstraprostatik Yayılım ve Seminal Vezikül İnvazyonu Saptanan Hastaların Prostat İğne Biyopsisinde Perinöral İnvazyon Varlığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 5-7)

Penil Schwannoma: Nadir Bir Olgu

(Bull Urooncol 2015; 14: 71-73)

Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 330-332)

Prostat İğne Biyopsisi Öncesi Hormonal Değerlendirme ile Lokal İleri Prostat Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2016; 15: 52-56)

İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların Tekrar Biyopsi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 57-60)

Tedavi Öncesi Testosteron Düzeyinin Prostat Kanseri Risk Gruplarındaki Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 98-102)

D’Amico Düşük-Risk ve Orta-Risk Grubundaki Hastalarda Evre ve Derece Yükselmesi ile İlişkili Preoperatif Faktörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 148-153)

Radikal Prostatektomi Materyalindeki Tümör Dansitesinin Preoperatif Prediktif Faktörler ve Biyokimyasal Rekürrens ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 46-50)
Tuncay

Ömer Levent Tuncay

Üst üriner sistem ürotelyal karsinomlarında endoskopik tedavi

(Bull Urooncol 2006; 5: 12-16)
Tuncer

Murat Tuncer

Parsiyel Nefrektomi Yapılan Renal Kanser Olgularında Yalancı Kapsül Varlığı ve Kalınlığı

(Bull Urooncol 2016; 15: 136-139)

Böbreğin Primer Leiyomyosarkomu: Dört Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 168-170)
Tunçkıran

Ahmet Tunçkıran

Hormona dirençli prostat kanseri hastalarında dosetaksel, estramustin fosfat ve karboplatin kombinasyonunun Faz-2 çalışması

(Bull Urooncol 2007; 6: 36-38)
Turan

Gupse Turan

Çocukluk çağı böbrek kitleleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 12-18)
Türker

Polat Türker

Radikal Sistektomi Sonrası Klinik Evre ve Patolojik Evre Uyumsuzluğu, Yüksek Evreye Neden Olan Faktörler ve Sonuçları

(Bull Urooncol 2014; 13: 84-87)

Bacillus Calmette Guérin Yokluğunda Yüksek Riskli Mesane Kanserine Yaklaşım: Tedavi Seçenekleri ve Takip Protokolümüz Nasıl Olmalı?

(Bull Urooncol 2014; 13: 103-108)

Radikal prostatektomide halen altın standart açık cerrahidir

(Bull Urooncol 2014; 13: 37-40)
Türkeri

Levent Türkeri

Bacillus Calmette Guérin Yokluğunda Yüksek Riskli Mesane Kanserine Yaklaşım: Tedavi Seçenekleri ve Takip Protokolümüz Nasıl Olmalı?

(Bull Urooncol 2014; 13: 103-108)

Radikal prostatektomide halen altın standart açık cerrahidir

(Bull Urooncol 2014; 13: 37-40)
Turunç

Tahsin Turunç

Renal ven tutulumu ve/veya vena cava trombusu olan böbrek tümörlerine yaklaşım

(Bull Urooncol 2009; 8: 33-39)
Tüzel

Emre Tüzel

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Hex Aminolevulinat Sistoskopisiyle Fotodinamik Tanı: Meta-Analizler Eşliğinde Değerlendirme

(Bull Urooncol 2014; 13: 113-118)
Tüfek

İlker Tüfek

Laparoskopik radikal nefrektominin endikasyonları genişledi mi?

(Bull Urooncol 2008; 7: 26-30)

Parsiyel nefrektomi. Kime hangi cerrahi yaklaşım?

(Bull Urooncol 2010; 9: 21-26)
Türk

Hakan Türk

Primer Mesane Kanseri Tanısı Alan Hastaların Cinsiyet ve Yaş Farklılığının Patolojik Sonuçlara Etkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 81-85)
Türker

Polat Türker

Benign Prostat Hiperplazisi/alt üriner sistem semptomları etiyolojisinde metabolik sendrom

(Bull Urooncol 2013; 12: 227-231)

İntravezikal BCG tedavisi gerekli ve/veya yeterli midir?

(Bull Urooncol 2013; 12: 22-25)

Prostat kanserinde tersiyer gleason paterninin klinik önemi

(Bull Urooncol 2012; 11: 168-172)

Yüzeyel mesane kanseri tedavisinde BCG tedavisinin etkinliğini öngörmek mümkün müdür? Belirteçler var mıdır?

(Bull Urooncol 2012; 11: 46-51)

Mesane kanseri; Karsinoma İn Situ (CIS)

(Bull Urooncol 2011; 10: 9-12)
Türkeri

Levent Türkeri

Robot yardımlı radikal prostatektomi: Adım adım cerrahi teknik

(Bull Urooncol 2013; 12: 92-96)

Lokalize prostat kanserinde aktif izlem seçeneği

(Bull Urooncol 2012; 11: 114-118)

Prostat kanserinde primer küratif tedavi olarak uygulanan radyoterapi sonrası nükslerin tedavisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 134-141)

Prostat kanserinde tarama ve kanser gelişimini önlemenin (Chemoprevention) güncel durumu

(Bull Urooncol 2009; 8: 14-15)

Kronik prostatit, enflamasyon ve prostat kanseri

(Bull Urooncol 2007; 6: 11-15)

Testis kanseri ve infertilite

(Bull Urooncol 2006; 5: 8-11)

Prostat kanseri için koruyucu beslenme özellikleri ‘chemoprevention-gıda'

(Bull Urooncol 2005; 4: 16-22)

Üroonkoloji derneği 2004 yılı güz dönemi bilimsel toplantısı

(Bull Urooncol 2005; 4: 37-40)

Bilateral testis tümörü

(Bull Urooncol 2004; 3: 28-30)

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2004; 3: 27-30)

Yüzeysel mesane kanserlerinin tedavisinde postoperatif erken dönemde tek doz intravezikal kemoterapinin yeri

(Bull Urooncol 2003; 2: 14-17)

Mesanenin yüzeysel transizyonel hücreli karsinomunda post-operatif erken dönemde tek veya iki doz epirubicin instilasyonunun tümör rekürrenslerini önleme etkinliği: prospektif, randomize, çok merkezli çalışma

(Bull Urooncol 2003; 2: 31-32)

American ürological association 2002 toplantısı ürogenital tümörlerde hedefe yönelik tedavi sunuları

(Bull Urooncol 2002; 1: 6-14)

Mesane Kanseri Kaynaklı İnatçı Kanamalarda Mikrokateter Yöntemi ile Süperselektif Vezikal Arter Embolizasyonu

(Bull Urooncol 2016; 15: 1-3)

Metastatik Prostat Kanserinde Yeni Bir Dönem: “Başlangıç Tedavisi Olarak Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Kombinasyonu”

(Bull Urooncol 2016; 15: 65-68)

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)

Klinik Olarak Önemli Prostat Kanserinin Tanısında Transperineal Multiparametrik-Manyetik Rezonans Görüntüleme/Ultrasonografi Füzyon Prostat Biyopsisi-Erken Sonuçlarımız

(Bull Urooncol 2017; 16: 42-45)
Türkoğlu

Ali Rıza Türkoğlu

Total Prostat Spesifik Antijen <10 ng/mL Olan Hastalarda Prostat Kanseri Teşhisinde Prostat Spesifik Antijen Dansitesi Daha mı Önemlidir?

(Bull Urooncol 2015; 14: 83-87)

Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi-İlk Deneyimlerimiz

(Bull Urooncol 2016; 15: 8-12)
Türkölmez

Kadir Türkölmez

Kas invazif mesane kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2012; 11: 74-78)

Radikal sistektomi öncesi ve sonrası nomogram kullanımı: Yakın gelecekteki rolü

(Bull Urooncol 2009; 8: 21-26)

Erken postoperatif radyoterapiden fayda sağlayan prostat kanserli hastaların belirlenmesi: EORTC 22911.

(Bull Urooncol 2008; 7: 41-43)

Mesane kanserlerinde radikal sistektomideki P0 evresi geleneksel klinik risk faktörlerinden bağımsız olarak iyi sonuçlarla birliktedir

(Bull Urooncol 2007; 6: 34-36)

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)

Seminom Dışı Testis Tümörlü Hastalarda Postkemoterapötik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu Sırasında Ek Cerrahi Girişimler

(Bull Urooncol 2016; 15: 44-47)

Radikal Sistektomi Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Gerileme ve Bu Gerilemeyi Öngören Faktörlerin Analizi

(Bull Urooncol 2017; 16: 34-37)
Tüzel

Emre Tüzel

Kastrasyon yapılmış non-metastatik prostat kanserli hastalarda yükselen serum PSA değerlerinin doğal seyri

(Bull Urooncol 2006; 5: 17-18)

Renal hücreli karsinomda prognostik faktörler

(Bull Urooncol 2003; 2: 2-10)
Anasayfa Arşiv Arama Menü