YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Yakupoğlu

Yarkın Kamil Yakupoğlu

Prostat kanserinde PSA dışı tümör belirteçleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 96-102)

Lokalize prostat kanseri küratif tedavisinde cerrahi tedavi seçeneklerinin kritik analizi: açık, laparoskopik, robotik radikal prostatektomi

(Bull Urooncol 2011; 10: 47-50)
Yalbuzdağ

Okan Nabi Yalbuzdağ

Erkekte Mesane Leiomyomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 167-169)
Yalçın

Serdar Yalçın

Küçük Hücreli Prostat Kanseri: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 238-240)

American Urology Association (AUA)

(Bull Urooncol 2004; 3: 25-26)
Yalçın Eser

Sultan Yalçın Eser

İzmir ilinde ürogenital kanserlerin insidans hızları (1995-96)

(Bull Urooncol 2004; 3: 2-9)
Yalman

Deniz Yalman

Düşük ve orta riskli prostat kanserinde radyoterapi

(Bull Urooncol 2013; 12: 86-91)

Renal hücreli karsinomda radyoterapi

(Bull Urooncol 2009; 8: 40-43)

AUA/ASTRO 2013 Prostatektomi Sonrası Adjuvan ve Salvaj Radyoterapi Kılavuzu: Neler Getiriyor? Neler Değişti?

(Bull Urooncol 2015; 14: 144-149)
Yaren

Arzu Yaren

Testis tümörü kemoterapisinde yenilikler

(Bull Urooncol 2011; 10: 75-81)
Yarımoğlu

Serkan Yarımoğlu

Tüberküloz Epididimo-Orşitler Testis Tümörlerini Taklit Edebilir

(Bull Urooncol 2015; 14: 178-180)

Sigmoid Kolon Divertikülüne Sekonder Gelişen Mesane Tümörünü Taklit Eden Mesanenin Enflamatuvar Psödotümörü

(Bull Urooncol 2015; 14: 241-242)
Yariş

Mehmet Yariş

Üst üriner sistem ürotelyal kanserler 2011

(Bull Urooncol 2011; 10: 52-58)
Yaycığolu

Özgür Yaycığolu

Küçük Böbrek Tümörlerinde Perkütan İğne Biyopsisi

(Bull Urooncol 2014; 13: 161-164)
Yaycıoğlu

Özgür Yaycıoğlu

Böbrek kanserinde Üroonkoloji Derneği nomogramı – nasıl kullanalım?

(Bull Urooncol 2013; 12: 151-154)

Böbrek tümörlerinde prognostik faktörler ve öngörü modelleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-10)

Böbrek tümörlerinde PET kullanımı

(Bull Urooncol 2010; 9: 19-20)

Bilateral testis tümörlerinde tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2009; 8: 49-51)

Böbrek kanserinde prognostik faktörler ve öngörü modelleri

(Bull Urooncol 2008; 7: 8-12)

Görüntüleme rehberliğinde biyopsi ile tanı konulan böbrek hücreli karsinom: tekniğin eleştirel değerlendirilmesi ve uzun dönem takip

(Bull Urooncol 2007; 6: 26-28)

Hedefe Yönelik Tedavi Çağında Sitoredüktif Nefrektomi

(Bull Urooncol 2015; 14: 214-218)
Yazıcı

Cenk M. Yazıcı

Benign Prostat Hiperplazisi/alt üriner sistem semptomları etiyolojisinde metabolik sendrom

(Bull Urooncol 2013; 12: 227-231)

Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde Erken veya Ertelenmiş Sistektomi Kimlere Yapılmalı? Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 26-30)

Malign Olmayan Mesane Hastalıklarında Skuamöz Metaplazinin Yeri ve Yönetimi

(Bull Urooncol 2017; 16: 38-41)

Germ Hücreli Neoplazinin Nadir Bir Prezentasyonu: Persistan Müllerian Kanal Sendromu

(Bull Urooncol 2017; 16: 101-104)

Prostat kanserinde son yıllardaki paradigma değişimleri

(Bull Urooncol 2014; 13: 1-7)

Primer radyoterapi sonrası nüks olan hastalarda kurtarıcı (salvage) radikal prostatektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 137-141)

Böbrek tümörlerinde neoadjuvan hedefe yönelik tedavi

(Bull Urooncol 2012; 11: 240-245)

Metastatik böbrek tümöründe hedefe yönelik tedavide son gelişmeler

(Bull Urooncol 2011; 10: 41-51)

PSA nereden geldi nereye gidiyor?

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-10)

Böbrek tümörlerinde hedefe yönelik tedavi

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-10)

Mesane kanserinde gecikmiş tedavi ve prognoz

(Bull Urooncol 2006; 5: 21-22)
Yencilek

Faruk Yencilek

Altmış cc'den küçük prostatlarda fotoselektif vaporizasyon ile holmium lazer ablasyonunun karşılaştırılması: Randomize bir çalışmanın uzun dönem sonuçları

(Bull Urooncol 2010; 9: 80-83)
Yeşilli

Çetin Yeşilli

29 Mayıs 2002 mesane tümörü sempozyumu ana hatları

(Bull Urooncol 2002; 1: 15-16)
Yıkılmaz

Dr. Numan Yıkılmaz

Nadir Bir Tümör: Prostat Nöroendokrin Karsinomu Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 31-33)

İnsidental Olarak Saptanan Paratestiküler Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 28-30)

Radikal Retropubik Prostatektomiyi Takiben Bilateral Spermatosel: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2016; 15: 127-128)
Yıldırım

Asıf Yıldırım

Lokal ileri prostat kanserinin (cT3) kanıta dayalı ideal tedavi seçeneği nedir?

(Bull Urooncol 2011; 10: 70-75)

Yükselen PSA durumunda kullanılan görüntüleme yöntemleri bize ne ölçüde yardımcı oluyor?

(Bull Urooncol 2010; 9: 31-36)

Renal hücreli karsinomda hedefe yönelik tedavi sonrası yapılan cerrahi rezeksiyon

(Bull Urooncol 2009; 8: 77-81)

Nadir Bir Olgu: Sağ İnmemiş Testis ve Sağ İnguinal Herniye İpsilateral Renal Agenezi ve Seminal Vezikül Agenezisinin Eşlik Ettiği Kontralateral Testiste Seminoma

(Bull Urooncol 2016; 15: 123-126)

Lazer prostatektomi yaşam kalitesi açısından avantajlı mıdır?

(Bull Urooncol 2013; 12: 276-278)

Robotik Prostatektomi: Yaşam Kalitesi Açısından Avantaj Sağlıyor mu?

(Bull Urooncol 2014; 13: 241-243)

BPH ile Prostatın enflamatuar hastalıkları arasındaki ilişki ve tedavide benzerlik olabilir mi?

(Bull Urooncol 2010; 9: 19-23)

Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde fotoselektif prostat vaporizasyonu (GREEN LIGHTTM)

(Bull Urooncol 2010; 9: 75-79)
Yıldız

Esin Yıldız

Radikal prostatektomi spesmenlerinin patolojik evre ve cerrahi sınır yönünden tekrar incelenmesinin değeri (EORTC 22911 nolu çalışma)

(Bull Urooncol 2006; 5: 19-21)

Prostat İğne Biyopsisi Öncesi Hormonal Değerlendirme ile Lokal İleri Prostat Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2016; 15: 52-56)

Tedavi Öncesi Testosteron Düzeyinin Prostat Kanseri Risk Gruplarındaki Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 98-102)

Böbrek hücreli kanser evrelemesi: 2010 TNM sınıflandırma sistemi ve Türkiye geçerliliği

(Bull Urooncol 2012; 11: 206-211)

Nadir görülen böbrek tümörleri ve patolojisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 246-251)

Böbrek tümörlerinin patolojik sınıflamasında güncel gelişmeler

(Bull Urooncol 2011; 10: 86-90)

Böbrek tümörlerinde moleküler sınıflandırma: Tanı ve tedavide yeni olanaklar

(Bull Urooncol 2009; 8: 44-48)

Çocukluk çağı böbrek kitleleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 12-18)
Yıldızhan

Mehmet Yıldızhan

Metastatik Prostat Kanserinde Aralıklı veya Devamlı Androjen Baskılama Tedavisi: Derleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 97-101)

Metastatik Olmayan Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Tedavi Yaklaşımları: Derleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 120-127)
Yılmaz

Ömer Yılmaz

Testis tümöründe kemoterapi sonrası kitlelere yaklaşım ve cerrahi teknik

(Bull Urooncol 2011; 10: 68-74)
Yılmaz Ovalı

Gülgün Yılmaz Ovalı

Böbrek kistlerinde Bosniak sınıflaması 2012

(Bull Urooncol 2012; 11: 201-205)
Yonguç

Tarık Yonguç

Primer Üreter Karsinomunu Taklit Eden Sigmoid Adenokarsinomunun Üretere Geç Dönem Metastazı: Olgu Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 252-254)

Dijital Rektal Muayene PSA ≤4 ng/ml Olan Hastalarda Biyopsi Kararı Vermede Ne Kadar Önemli?

(Bull Urooncol 2015; 14: 1-4)

Bosniak Tip III ve Tip IV Renal Kistlerin Klinik ve Patolojik Özellikleri: Altı Yıllık Deneyimimiz

(Bull Urooncol 2015; 14: 174-177)

Tüberküloz Epididimo-Orşitler Testis Tümörlerini Taklit Edebilir

(Bull Urooncol 2015; 14: 178-180)

Sigmoid Kolon Divertikülüne Sekonder Gelişen Mesane Tümörünü Taklit Eden Mesanenin Enflamatuvar Psödotümörü

(Bull Urooncol 2015; 14: 241-242)
Yörükoğlu

Kutsal Yörükoğlu

İdrar Sitolojisi Günümüzde Mesane Kanserinin Tanı ve Takibinde Gereken Değeri Buluyor mu?

(Bull Urooncol 2014; 13: 109-112)
Yörükoğlu

Kutsal Yörükoğlu

Testis tümörlerinde prognozu belirleyen histopatolojik parametreler

(Bull Urooncol 2011; 10: 91-94)

Non-ürotelyal mesane kanserleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 9-14)

Kromofob renal hücreli karsinomlarda Fuhrman derecelendirmesi uygun değildir

(Bull Urooncol 2007; 6: 37-38)

Prostat iğne biyopsilerinde yaygın yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi: Sonradan adenokarsinom çıkma olasılığında anlamlı artış

(Bull Urooncol 2007; 6: 28-29)

Prostat iğne biyopsilerinde yaygın yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi: sonradan adenokarsinom çıkma olasılığında anlamlı artış

(Bull Urooncol 2007; 6: 39-40)

Mesane tümörü patolojisi

(Bull Urooncol 2006; 5: 3-9)

Mesane tümörlerinin patolojisinde karşıtlıklar ve patolojik prognostik faktörler

(Bull Urooncol 2003; 2: 13-18)

Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 184-186)

Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 187-189)

Paratestiküler Vasküler Leiomyom (Anjioleiomyom) Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 190-191)

Germ Hücreli Tümör Tedavisine Yanıt Veren İndifferansiye Trofoblastik Mesane Tümörü Olgusu

(Bull Urooncol 2014; 13: 258-260)

Radikal Prostatektomi Sonrası Ekstraprostatik Yayılım ve Seminal Vezikül İnvazyonu Saptanan Hastaların Prostat İğne Biyopsisinde Perinöral İnvazyon Varlığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 5-7)

Penil Schwannoma: Nadir Bir Olgu

(Bull Urooncol 2015; 14: 71-73)

Mesane Ürotelyal Kanserlerinin Tanısal Prognostik Moleküler Özellikleri ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

(Bull Urooncol 2015; 14: 258-270)

Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 330-332)

Prostat İğne Biyopsisi Öncesi Hormonal Değerlendirme ile Lokal İleri Prostat Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2016; 15: 52-56)

İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların Tekrar Biyopsi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 57-60)

Tedavi Öncesi Testosteron Düzeyinin Prostat Kanseri Risk Gruplarındaki Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 98-102)

D’Amico Düşük-Risk ve Orta-Risk Grubundaki Hastalarda Evre ve Derece Yükselmesi ile İlişkili Preoperatif Faktörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 148-153)

Radikal Prostatektomi Materyalindeki Tümör Dansitesinin Preoperatif Prediktif Faktörler ve Biyokimyasal Rekürrens ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 46-50)
Yunusoğlu

Sedat Yunusoğlu

BCG başarısızlığı ve ikincil tedaviler

(Bull Urooncol 2009; 8: 15-20)
Yurtarslan

Abdurahman Yurtarslan

Mesane kanserli hastalarda yaşam kalitesi

(Bull Urooncol 2008; 7: 31-34)
Yurtaslan

Abdurrahman Yurtaslan

Prostat kanserini önleme çalışması (PCPT): sonuçları ve kritik analizi

(Bull Urooncol 2006; 5: 12-17)
Yücetaş

Uğur Yücetaş

Yüksek morbiditesi olan BPH'lı hastalarda AÜSS nasıl tedavi edilebilir?

(Bull Urooncol 2012; 11: 261-264)

BCG komplikasyonları ve başa çıkma

(Bull Urooncol 2011; 10: 23-25)

Benign prostat hiperplazisinde cerrahisinde neoadjuvan ilaç kullanımı

(Bull Urooncol 2010; 9: 58-61)
Yüksel

Alpaslan Yüksel

Üst Üriner Sistem Tümörlerine Yaklaşım: Radikal Nefroüreterektomi ve Nefron Koruyucu Endoskopik Tedavilerin Karşılaştırmalı Onkolojik Etkinlikleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 223-227)

Enflamasyonun Etiyopatogenez ve Tedavi Hedefi Olarak Benign Prostat Hiperplazisindeki Rolü

(Bull Urooncol 2015; 14: 303-307)

Prostatik Üretral Askı Yöntemi: Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yeni Bir Minimal İnvaziv Tedavi Alternatifi

(Bull Urooncol 2016; 15: 119-122)

Prostat kanseri önlenebilir mi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 17-21)

Retroperitoneal İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümör: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

(Bull Urooncol 2016; 15: 38-40)

Kadın Üretra Değişici Epitel Hücreli Karsinomunda Parsiyel Üretrektomi

(Bull Urooncol 2016; 15: 80-82)
Anasayfa Arşiv Arama Menü